Vy längs med gata, verksamheter, människor i rörelse, illustration.
Vy från Värsta Allé. Illustration: Arkitema Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder i Spånga

Solhem

För att förstärka Spånga Centrum byggs cirka 150 nya bostäder. Förslaget berör fastigheten Hedvig 7 samt del av fastigheten Solhem 16:1. Planen har vunnit laga kraft. Stockholms stads markarbeten pågår.

Ett bostadshus byggs med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnationen omfattar cirka 150 lägenheter och cirka sex LSS-lägenheter.

Ett höghus med 12 våningar uppförs. Det ska utgöra ett landmärke vid Spånga station. Den ursprungliga delen av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden där Spånga Järn & Färg ligger ska bevaras. Den har ett stort stadsbildsmässigt värde.

Översiktsplanen anger att Spånga kan utvecklas med nya bostäder samt offentlig och kommersiell service. I området runt Spånga centrum finns möjligheter till stadsutveckling. Bromstensvägen kan på längre sikt omvandlas till ett stadsmässigt stråk och kompletteras med ny blandad bebyggelse.

Den antagna planen bidrar till ett tydligare gaturum och de nya bostäderna stärker Spånga centrum som tyngdpunkt.

Förbättrad trafikmiljö centralt i Spånga

Stockholms stad har startat arbetena i anslutning till Bromstensvägen – Värsta Allé. Befintliga ledningar för vatten och avlopp flyttas och nya ledningar för el, tele och fiber läggs. Därefter anläggs en bredare och separerad gång- och cykelbana som ansluter till det regionala cykelstråket. 

Arbetet med att städa och återställa byggarbetsplatsområdet pågår och ytan öppnas upp i sin helhet senast den 8 december 2023. 

Parkeringsplats har stängts av

Befintlig parkeringsplats har stängts av och används som etableringsyta för arbetena. Därefter kommer ytan att säljas till SBB som avser att uppföra bostadshus på ytan enligt detaljplan.

Bilder

Vy mot byggnader, flerbostadshus i nivåer, människor i rörelse, illustration.
Vy från Bromstensvägen. Illustration: Arkitema Arkitekter.
Flerbostadshus med cirka 10-11 våningar, människor i rörelse, illustration.
Vy från stationen. Illustration: Arkitema Arkitekter.
Karta över området med ungefärligt planområde markerat med rött.
Spånga centrum med omnejd, ungefärligt planområde markerat med rött.
Flygvy över området med planområdet markerat med rött.
Planområdets läge.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 8 april 2022.
  • Stadens arbeten på allmän plats påbörjades i maj 2023 och beräknas pågå till årsskiftet 2023/2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar, lämna synpunkter och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Aktörer

Fastigheten Hedvig 7 ägs av Fastighets AB Wiberg, ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget AB (SBB). Fastigheten intill, Solhem 16:1, ägs av Stockholms stad och markanvisades den 8 juni 2017 till SSM Fastigheter AB med dotterbolaget Spånga Fast AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 500

Zeinab Jama
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 638

Projekt i Solhem

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad