Översikt över området med ungefärligt planområde markerat med vitt.
Ungefärligt planområde markerat med vitt. Planområdet ligger i korsningen Spånga Kyrkväg/Solhems Hagväg.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder föreslås nära Spånga idrottsplats

Solhem

Vid Solhems Hagväg nära Spånga idrottsplats föreslås cirka 300 bostäder inom fastigheten Esbjörn 1.

Förslag till detaljplan består av flerbostadshus i halvöppna kvarter i tre till fem våningar och radhus. Bostäderna planeras upplåtas som hyresrätter.

Förslaget omfattar även att studera ett torg med möjlighet till lokaler för verksamheter och service med entréer mot Spånga Kyrkväg och Solhems Hagväg. Den nya bebyggelsen planeras att få ett aktivt möte ut mot gatan med entréer och uppglasade partier. Detta tillsammans med ett nytt torg vid Spånga Kyrkväg/Solhems Hagväg kan bidra till ett mer upplevelserikt gaturum och ett mer inbjudande möte med gatan. Det kan också bidra till förbättrad rumslighet och ökad trygghet.

Plan över området med ny bebyggelsestruktur, illustration.
Tidigt förslag till situationsplan och möjlig bebyggelsestruktur. Mot gatorna föreslås flerbostadshus och inåt området föreslås småhus (radhus). Illustration: Brunnberg & Forshed.

Nya bostäder med bra boendemiljö

Förslaget innebär att befintlig bebyggelse som byggdes på 1970-talet och som i dag har en bristande teknisk standard rivs och att nya byggnader med god boendemiljö kan uppföras. Utvecklingen ligger i linje med stadens översiktsplan och uppfyller målet om att tillföra fler bostäder samt målen om en sammanhängande stad, god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad.

Tidsplan

  • Start-PM godkändes 24 november 2022
  • Samråd kvartal 4 2024
  • Granskning kvartal 3 2025
  • Antagande kvartal 1 2026
  • Laga kraft kvartal 1-2 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheten Esbjörn 1 ägs av AB Stockholmshem.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Louise Forsvik
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 268

Jennifer Von Hofsten
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 610

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Solhem

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad