Projekt Pågående

Ny cykelbana förbi Spånga station

Spånga

Cykelstråket som passerar Spånga station är utpekat som ett pendelcykelstråk i stadens cykelplan och därmed prioriterat, men idag saknas cykelinfrastruktur förbi stationen. Därför ska en ny cykelbana byggas längs den gångbana som finns på västra sidan om Spånga Stationsväg och Bromstensvägen. Övergångsställen på platsen kommer att hastighetssäkras. På så sätt förbättras framkomligheten och säkerheten för gång och cykel på platsen.

Projektfakta

Saknad länk i viktigt stråk

Spånga station är en viktig knutpunkt för bussar och pendeltåg och den trafikerade huvudgatan Spånga stationsväg är en viktig länk för busstrafiken. I dag saknas cykelbana och cyklister längs sträckan tvingas därför välja mellan att cykla på gångbanan eller i blandtrafik. Med en ny dubbelriktad cykelbana förbi stationen kopplar vi samman de cykelbanor som finns både norr och söder om stationen. Vi kombinerar det med flera andra åtgärder längs sträckan för att höja framkomligheten och trafiksäkerheten för både cyklister och gående. Projektet stärker även Spånga centrum och Spånga station som målpunkter för cykeltrafiken.

Här är några av de viktigaste åtgärderna på platsen:

  • Vi anlägger 290 meter ny dubbelriktad cykelbana på Spånga stationsvägs västra sida, där det saknas cykelinfrastruktur idag.
  • Befintliga gångbanor får ny beläggning och breddas på delar av sträckan.
  • Mellan cykelbana och körbana anlägger vi en skiljeremsa på 1,2 meter där vi placerar ny belysning.
  • Vi bygger om korsningen mellan Spånga stationsväg och Värsta allé, där vi anlägger signalreglerad cykelpassage och nytt övergångsställe.
  • Tre befintliga träd tas bort för att ersätts av fem nya. Ett antal cykelparkeringsplatser flyttas och förses med moderna ställ
  • Söder om korsningen mellan Bromstensvägen och Spånga kyrkväg breddar vi den befintliga gång- och cykelbanan längs en 210 meter lång sträcka.
  • Vi rustar upp rampen på den befintliga gång- och cykelbron från Spånga torg över Spånga stationsväg in till Spånga station. För att skapa fullgod bredd för den nya gång- och cykelbanan ersätter vi slänten som bär upp rampen med en ny fin stödmur beklädd i sträckmetall.
  • I området planeras för ändrade hastigheter i samband med att stadens hastighetsplan rullas ut. Det här innebär att två övergångsställen över Spånga stationsväg hastighetssäkras.

Flera projekt på platsen

I februari 2021 tog staden beslut om genomförande om att bygga om cykelstråket förbi Spånga station. Arbetet började 2021 och blev klart under våren 2023. Dock pågår flera bostadsprojekt i området vilket innebär att det fortfarande pågår arbeten på platsen som delvis kan påverka framkomligheten får gång- och cykeltrafik.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Spånga station översiktsbild

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad