Hemmarö 2
Kartan visar föreslaget planområde i rosa.
Projekt Planerat

Ny förskola i Farsta strand

Farsta strand

En ny förskolebyggnad planeras att uppföras inom fastigheten Hemmarö 2 vid Rådagatan i Farsta Strand. På platsen finns idag en nyrenoverad sekelskiftsvilla, Villa Marieborg, som bevaras samt trädgård.

Projektfakta

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med 3 till 4 avdelningar. Utgångspunkten för arbetet är att fastigheten kompletteras med en ny byggnad och att förskoleverksamheten förläggs i både den existerande villan och den nya byggnaden. För att bevara de grönytor som finns på tomten och möjliggöra så stor friyta per barn föreslås en tvåvåningsbyggnad.

I framtida planarbetet kommer staden ta fram ett förslag på detaljplan där ändamålen prövas mot platsens konkreta förutsättningar. Gestaltning, anpassning till platsen, friytans kvalitet, kulturhistoriska värden och risk vid skyfall kommer att studeras närmre under processen.

Utformningen av utomhusmiljön har stor betydelse för barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdens utformning samt relation till omkringliggande grönområde kommer därför att undersökas närmare i det fortsatta arbetet.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i februari 2023.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: preliminärt kvartal 3 2023
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: preliminärt kvartal 3 2024.
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: preliminärt kvartal 4 2024.

Involverade aktörer

Fastigheten Hemmarö 2 har upplåts med tomträtt till Hemmarö 2 fastigheter AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Gabriel Manne

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Ayub Aden

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad