Illustration av planområdet, sett från befintligt gång- och cykelstråk.
Illustration (exempelbild) mot planområdet, sett från befintligt gång - och cykelstråk invid Trollesundsskogen (sydväst). Bild: NIRAS
Projekt Pågående

Ny förskola i Högdalen

Högdalen

Den antagna detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny förskola i Högdalen. Planen innebär ett tillskott på 8-10 nya avdelningar och berör fastigheten Örby 4:1.

Projektfakta

Planen möjliggör en ny förskola med 10 avdelningar längs med Trollesundsvägen i utkanten av Trollesundsskogen.

Den nya förskolebyggnaden placeras strax öster om den befintliga förskolan och får tre våningar plus suterrängvåning. Både förskolebyggnaden och förskolegården har placerats och utformats för att bevara befintliga natur- och rekreationsvärden i Trollesundsskogen i så hög utsträckning som möjligt.

En gångstig bevaras i befintlig läge. Den stig som går från Trollesundsvägen och vidare direkt längs den norra plangränsen förskjuts några meter norrut.

Den laga kraft-vunna planen bedöms överensstämma med Stockholms översiktsplan och program för Trollesundsvägen.

Preliminär tidplan

  • Planen vann laga kraft 22 mars 2022
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden 2022-02-17
  • Granskning 1-28 september 2021
  • Samråd 26 maj-6 juli 2020

Fastighetsägare

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad. Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har fått markanvisning för uppförande av förskolebyggnad enligt ovan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad