Visionsbild på förskolan. Illustration: NIRAS arkitekter
Projekt Planerat

Ny förskola i Högdalen

Högdalen

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga en ny förskola i Högdalen. Förskolan innebär ett tillskott på 8-10 nya avdelningar. Förslaget berör fastigheten Örby 4:1. Samråd genomfördes 26 maj-6 juli 2020.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan möjliggör en ny förskola med 10 avdelningar längs med Trollesundsvägen i utkanten av Trollesundsskogen.

Den nya förskolebyggnaden placeras strax öster om den befintliga förskolan och planeras i tre våningar plus suterrängvåning. Både förskolebyggnaden och förskolegården har placerats och utformats för att bevara befintliga natur- och rekreationsvärden i Trollesundsskogen i så hög utsträckning som möjligt.

Två av de befintliga stigarna sparas för att skogen fortsatt ska vara tillgänglig för allmänheten.

Detaljplanen bedöms överensstämma med Stockholms översiktsplan och program för Trollesundsvägen, där aktuellt planområde pekas ut som möjligt område för kompletteringsbebyggelse.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: första kvartalet 2019.
  • Samråd genomfördes 26 maj-6 juli 2020.
  • Granskning: Under 2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: Under 2021.

Fastighetsägare

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad. Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har fått markanvisning för uppförande av förskolebyggnad enligt ovan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad