Ungefärligt område för markanvisning markerat i rosa.
Ungefärligt område för markanvisning markerat i rosa.
Projekt Planerat

Ny förskola vid Slätbaksvägen i Årsta

En ny förskola planeras vid Slätbaksvägen i Årsta. Markanvisning gavs till Lotshem Samhällsutveckling AB i april 2020.

Projektfakta

Planen är att bygga en ny förskola i två våningar med åtta förskoleavdelningar, cirka 100-120 barn, vid Slätbaksvägen. Projektet ger ett välbehövligt tillskott av förskoleplatser i området, och platsen ger goda förutsättningar att skapa en bra utemiljö med ett högt pedagogiskt värde för förskolebarnen. Den nya förskolan bidrar även till att uppfylla stadens mål om att skapa fler arbetsplatser i söderort. 

Naturmark kommer att tas i anspråk för att bygga förskolan men förslaget innebär att en stor del av naturmarken inom fastigheten kan behållas. Åtgärder för att kompensera grönytan som försvinner ska utredas. En viktig del i arbetet är att det sker en försiktig anpassning av naturen för lek och redskap. Bergsprängning ska undvikas i så hög utsträckning som möjligt, och träd ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt. 

Markanvisning gavs till Lotshems Samhällsutveckling AB i april 2020. Tidplan för byggstart och inflyttning kommer att publiceras här så fort den är bestämd.

Frågor och svar

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad