Restaurang i Tensta Köpinge 2.
Fotomontage som visar byggnaden sedd från Hjulstavägen i färdriktning mot öster. Bild: Arkitekt Johanna Wickström.
Projekt Pågående

Ny restaurang i Norra Tensta

Tensta

En ny restaurangbyggnad byggs inom fastigheten Köpinge 2 vid Hjulstavägen i Tensta. Planen har vunnit laga kraft. På platsen har det tidigare funnits ett gatukök.

Projektfakta

Restaurang och festlokal i tre våningar

Planen möjliggör en ny byggnad för restaurang, konferens och festlokal i tre våningar med takterrass och källare. Planområdet utgörs idag av en inhägnad grusyta. Tidigare fanns ett gatukök på platsen, det har brunnit ned.

Planområdet utgörs av fastigheten Köpinge 2 som i söder gränsar till Krällingegränd, i väster till markparkeringen på fastigheten Köpinge 3, i norr till ett naturområde som ligger längs Hjulstavägen och i öster till transformator och pumphus på fastigheten Köpinge 1. Planen har vunnit laga kraft.

Ny mötesplats i Tensta

Byggnaden har potential att bli en signalbyggnad mot E18 som en del av en ny och mer uttrycksfull stadsdelsfront. Byggnaden ska därför ges ett framträdande utseende. Restaurangen kan bli en ny mötesplats för boende och besökare.

Under planprocessen har frågor kring risk från den närliggande bensinstationen samt transporter av farligt gods, eventuella markföroreningar och dagvattenhantering studerats närmare.

Exploateringsnämnden beslöt den 26 september 2019 att anvisa aktuell mark till Ali fastigheter AB. Marken upplåts med tomträtt.

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen 18 juli 2022.
  • Granskning 2 juni-29 juni 2021.
  • Plansamråd 29 september-9 november 2020.

Byggaktör

Ali fastigheter AB.

Frågor och svar

Bildgalleri

Fotomontage som visar byggnaden sedd från E18 i färdriktning mot väster. Bild: Arkitekt Johanna Wickström.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad