Fasad skola och idrottshall i Husby.
Projekt Planerat

Ny skola och idrottshall vid Dalhagens bollplan i Husby

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny idrottshall och skola på platsen för Dalhagens bollplan. Det syftar också till att stärka de lokala sambanden mellan stadsdelarna Husby, Kista och Akalla.

Projektfakta

Förslaget i korthet

Skolan uppförs i fyra våningar med en kapacitet för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs nio. Idrottshallen uppförs i två våningar där idrottsytorna planeras till den andra våningen. Främst kommer den att användas för basketboll, innebandy, handboll, volleyboll, gymnastik, dans och skolidrott. Idrottshallen byggs ihop med skolan men har egen huvudentré ut mot en entréplats på byggnadens västra sida. Funktioner som cafeteria, kontor och dansstudio lokaliseras till entréplanet.

Hallen kommer att under säsong kunna nyttjas samtliga dagar i veckan mellan klockan 7–23. Under dagtid kan den användas av skolan och på kvällar och helger av allmänheten och föreningar. Det gör att fler kan ägna sig åt traditionellt organiserad idrott och att staden kan erbjuda idrott i alternativa organisationsformer, till exempel i regi av fritidsgårdar eller via idrottsförvaltningen genom bland annat drop in-idrott.

En ny lokalgata förslås förbinda Hanstavägen med Finlandsgatan och leda fram till skol- och idrottsbyggnaden som skapar en skyddad skolgård mot söder och mot naturmark. Närmast skolbyggnaden planeras ytor för lek. I den södra delen av gården bevaras naturmarken med inslag av varsamt placerad lekutrustning.

Flera entrétorg skapas i anslutning till skolgården med plats för cykelparkering. Förslaget innebär att de tidigare idrottsytorna vid Dalhagens bollplan försvinner. Vissa funktioner kan ersättas i samband med den nya idrottshallen och skolgården färdigställs.

Förutom ny skola och idrottshall kommer planen att möjliggöra satsningar på utveckling av närliggande gångvägar och naturområden samt ytor för spontana och planerade aktiviteter.

Planen innebär även samordningsvinster för skol- och idrottsverksamheten.

Tidplan

Samråd om förslaget genomfördes 3 september – 15 oktober 2019. Planerad byggstart för idrottshallen tidigast 2024. Byggstart för skolan är pausad. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Skolgård vid Dalhagens bollplan i Husby.
Skolgård. Illustrationer: Stadion Arkitekter & PE Teknik och Arkitektur
Sektionsillustration skola och idrottshall i Husby.
Sektionsillustration skola och idrottshall i Husby. Illustrationer: Stadion Arkitekter & PE Teknik och Arkitektur
Fasad Dalhagens bollplan
Fasadritning skola och idrottshall i Husby. Illustrationer: Stadion Arkitekter & PE Teknik och Arkitektur

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Johanna Andersson

Projektledare

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad