Ritade bostadskvarter längs en stadsgata, runt omkring finns träd. På illustrationen finns texten Bremen 1-4 och Smedsbacken 25, illustration.
Föreslagen nybyggnader markerade med mörkgrå färg och befintliga byggnader markerade med ljusgrå färg. Illustration: Wester + Elsner Arkitekter
Projekt Planerat

Ny stadsmiljö kring den västra delen av Tegeluddsvägen

Gärdet

Vid västra delen av Tegeluddsvägen vill Stockholms stad tillföra urbana kvalitéer som kontor, hotell, centrumändamål och cirka 300 bostäder. På platsen finns i dag storskalig bebyggelse.

Projektfakta

Från industriområde till en levande stadsmiljö

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en förändring av den västra delen kring Tegeluddsvägen. Från ett industri- och verksamhetsområde till en vital stadsmiljö med rörelse under en större del av dygnet. Detta genom ett mer funktionsblandat innehåll med fler kontor, cirka 300 bostäder, hotell och centrumändamål.

Merparten av planområdet är redan i dag hårdgjort. Den södra delen, som i dag är grönmark, föreslås inte bebyggas.

Bättre koppling med omgivande stadsdelar

Ett annat syfte med detaljplanen är att koppla samman området kring Tegeluddsvägen med Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Gärdet och övriga innerstaden.

Norra Djurgårdsstaden vid Tegeluddsvägen kommer att genomgå stora förändringar de kommande åren.

Kvarteret Valparaiso som ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden ligger i direkt angränsande till det aktuella planområdet.

Omarbetning av området

Området saknar i dag ett helhetsgrepp och flera fastighetsägare har uttryckt intresse att utveckla sina respektive fastigheter i anslutning till västra delen av Tegeluddsvägen. Inom ramen för områdesplaneringen har vi tillsammans med berörda fastighetsägare gjort en förstudie. I den studerades hur denna del av Gärdet kan utgöra en urban länk till Norra Djurgårdsstaden.

Byggaktör

  • Handelsbanken Fastigheter AB
  • Handelsbanken Fastigheter AB och Fastighets AB Smedsbacken 35
  • Vasakronan AB
  • Samhällsbyggnadsbolaget AB
  • Humlegården Fastigheter AB

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2021 och detaljplanearbetet startade
  • Samråd planeras i juni 2023
  • Granskning planeras i kvartal 1, 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 3, 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elsa Smeds

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad