Projekt Pågående

Ny tunnel för hantering av dagvatten

Björkhagen

Nya Östbergatunneln byggs för att öka kapaciteten för hanteringen av stadens dagvatten och spillvatten. Planen har vunnit laga kraft. Preliminär byggstart är 2022 och tunneln kan vara i drift 2025.

Projektfakta

Det är Stockholm Vatten och Avfall som bygger den nya tunneln. Den ska gå från Stockholm Vatten och Avfalls anläggning i berget i Sickla under Henriksdals reningsverk, till ett utlopp i Saltsjön.

Ledningen blir två kilometer lång och kommer att ligga på mellan 0 och 97 meters djup från marknivå.

Tunneln syfte är att:

  • öka kapaciteten för hanteringen av dagvatten och spillvatten
  • möjliggöra underhåll av det befintliga systemet för dagvatten och spillvatten
  • avlasta Henriksdals reningsverk.

Den Nya Östbergatunneln blir en förlängning av dagvattenledningen från Östberga och ska ta hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen.

Projektet siktar att vara klart 2025

2026 ska en ny avloppsledning mellan Bromma och Sickla tas i bruk. Därför behöver även Nya Östbergatunneln vara klar då för att Henriksdals reningsverk ska kunna hantera inkommande vattenflöde.

Medan tunneln byggs

En förutsättning för projektet är att två arbetstunnlar anläggs, en i Finnboda i Nacka och en vid Hammarbyskogen. De anläggningar som endast används under byggskedet som arbetstunnel, etableringsområde och byggvägar planläggs inte. Vi vill att vägar för transport förläggs i samma läge som den vägkoppling som planeras i anslutning till pågående detaljplan i Sjöstadshöjden.

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen: 12 april 2022
  • Samråd: 30 mars–3 maj 2021
  • Antagande i kommunfullmäktige: mars 2022

Byggaktör

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Gällande detaljplaner som påverkas av projektet

Pågående detaljplaner i området

Här är två pågående detaljplaner i området Hammarbyskogen och Sjöstadshöjden. 

Uppdaterad