Uggleviksreservoaren är belägen i Lill-Jansskogen inom Nationalstadsparken.
Projekt Planerat

Ny vattenreservoar i Uggleviken

Norra Djurgården

Detaljplanen ska möjliggöra uppförandet av en ny vattenreservoar för att säkra Stockholms dricksvattenförsörjning. Planområdet omfattar del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren.

Kortsidan av en byggnad i betong. Byggnaden sticker upp mitt i en skog. I utkanten av skogen skymtas stadsbebyggelse.
Drönarbild mot sydväst. Den nya vattenreservoaren på Kattrumpsbackens topp i Lill-Jansskogen. Foto: Wingårdhs
En vägg i betong. Den ena kortsidan av väggen är högre än den andra, i väggen är ett konkavt lansettformat mönster.
Den nya vattenreservoaren gestaltas med längsgående lansettformat mönster i djup relief . I en av dessa håligheter förberedas en häckningsplats för berguv. Foto: Wingårdhs
Illustration över en gråaktig byggnad. Mellan byggnadens grund och övre del finns det flera pelare.
Byggnaden utförs i betong och fasaderna ges en dekoration, ett lansettformat mönster i relief. Fasad mot nordost. Foto: Wingårdhs
Ovanifrånperspektiv över två byggnader. Den en är i en kvadratisk form, den andra är formad som en pentagon.
Den nya vattenreservoaren uppförs söder om den befintliga vattenreservoaren som kommer att vara i drift under byggtiden. Foto: Wingårdhs

Projektfakta

Ny vattenreservoar ska säkra dricksvattenförsörjningen 

Ny detaljplan för Uggleviksreservoaren. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny vattenreservoar och därigenom säkra Stockholms dricksvattenförsörjning. Huvudfrågor för planarbetet är rivningen av den befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt hur den nya vattenreservoaren kan förenas med platsens höga natur- och kulturvärden.

Planområde

Planområdet omfattar del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren. Området ligger i Lill-Jansskogen i Nationalstadsparken, öster om Östermalms idrottsplats.

Ägare

Staten äger marken för Uggleviksreservoaren och upplåter marken genom arrende till Stockholm Vatten och Avfall genom Statens Fastighetsverk/Kungliga Djurgårdförvaltningen.

Preliminär tidplan

  • Start-PM: maj 2020
  • Plansamråd: juni 2021
  • Redovisning av plansamråd: september 2021
  • Granskning 18 maj - 14 juni 2022
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: september 2022
  • Antagande i kommunfullmäktige: november 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad