dcsimg
Nya hus i Husby.
Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Projekt Planerat

Nya bostäder och lokaler för handel i Husby centrum

Förslaget innebär en utveckling av flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar med nya bostäder och lokaler för handel i kvarteren Ålesund, Oslo och Bergen. Dessutom ingår en förnyelse av centrumstråket och torgytorna.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för att utveckla flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar. Förslaget innehåller nya bostäder och lokaler för handel. Planen syftar även till att aktivera centrumstråket och torgytorna genom att de nya byggnaderna föreslås få lokaler i bottenvåningarna och entréer mot Edvard Griegsgången. För att förbättra trafiksituationen för gångtrafikanter föreslås även nya trottoarer längs med de befintliga gatorna i Husby.

Se förslaget i 3D Klicka på länken eller bilden så får du upp 3D-vyn. Bilden är inställd på låg upplösning som standard. Klicka på ringen nere i vänstra hörnet på 3D-vyn för att få en mer detaljerad bild. 

Sammanlagt kan förslaget tillföra 270 bostäder varav 245 planeras som hyresrätter och 25 som bostadsrätter. Dessutom ingår en på- och tillbyggnad av butiksbygg­nad samt en om- och inbyggnad av befintlig tunnelbanestation. Tunnelbanestationen föreslås att byggas om med ett nytt mer genomsiktligt fasadmaterial för att öka tryggheten i byggnaden och på torget utanför. Vid Trondheimsgatan, Oslogatan, Bergengatan och Norgegatan föreslås en komplettering med gångbanor.

Höjden på de föreslagna bostadshusen varierar från fem till sexton våningar, räknat från torgnivån. Femvånings­husen är främst placerade längs Edvard Griegsgången och tunnelbanetorgen. Sextonvåningshusen har placerats i den norra och i den södra delen av Husby centrum och markerar centrumstråkets början och slut. De ligger även vid de mest använda gångbroarna som binder ihop Husbys bebyggelse över Norgegatan.

Den föreslagna bebyggelsen har anpassats för att följa Husbys nuvarande struktur genom att placera den lägre tillkommande bebyggelsen längs med centrumstråket och de högre tillkommande byggnaderna mot Norgegatan.

Tidplan

Samråd genomfördes 12 mars – 26 april 2019. Granskning pågår under perioden 24 juni–25 augusti 2020. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas. Därefter beräknas stadsbyggnadsnämnden kunna godkänna planen i oktober 2020.

Byggaktörer:

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Nya hus i Husby.
Översiktsbild av Husby centrum med planerade byggnader. Illustration: Katarina Persson, Stockholms stad.
Nya hus vid Edvard Griegsgången i Husby.
Planerade hus vid norra tunnelbaneuppgången sedda från gångbron över Norgegatan (Per Gyntgången). Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Nya hus vid Husby centrum.
Höghus 16 våningar vid norra tunnelbaneentrén Husby centrum. Illustration sedda från gångbro över Norgegatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Upprustning av Husby centrum.
Norra tunnelbanetorget med den ombyggda stationsbyggnaden i förgrunden och det föreslagna höghuset i bakgrunden. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Nya hus i Husby.
Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Nya hus i Husby.
Planerade hus längs med Edvard Griegsgången vid södra tunnelbaneuppgången. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Nya hus i Husby.
I förgrunden syns flerbostadshus mot Edvard Griegsgången sett från Husbyparken. I bakgrunden höghuskvarteret vid södra tunnelbaneuppgången. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Nya hus i Husby.
Planerade byggnader vid södra tunnelbaneuppgången sedda från gångbron över Norgegatan (Harald Hårfagregången). Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Nya hus i Husby.
I förgrunden syns höghuset vid södra tunnelbaneentrén sett från gångbron över Norgegatan. I bakgrunden höghuset vid norra tunnelbaneentrén. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Nya hus i Husby.
Höghus vid norra tunnelbaneuppgången sett från basketplanen i Husbyparken. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Gustaf Schneidler

Enhetschef, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad