Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Projekt Planerat

Nya bostäder och lokaler för handel i Husby centrum

Husby

Förslaget innebär en utveckling av flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar med nya bostäder och lokaler för handel i kvarteren Ålesund, Oslo och Bergen. Dessutom ingår en förnyelse av centrumstråket och torgytorna.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för att utveckla flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar. Förslaget innehåller nya bostäder och lokaler för handel. Planen syftar även till att aktivera centrumstråket och torgytorna genom att de nya byggnaderna föreslås få lokaler i bottenvåningarna och entréer mot Edvard Griegsgången. För att förbättra trafiksituationen för gångtrafikanter föreslås även nya trottoarer längs med de befintliga gatorna i Husby.

 

Se förslaget i 3D Klicka på länken eller bilden så får du upp 3D-vyn. Bilden är inställd på låg upplösning som standard. Klicka på ringen nere i vänstra hörnet på 3D-vyn för att få en mer detaljerad bild. 

Sammanlagt kan förslaget tillföra cirka 350 bostäder. Dessutom ingår en på- och tillbyggnad av butiksbygg­nad samt en om- och inbyggnad av befintlig tunnelbanestation. Tunnelbanestationen föreslås att byggas om med ett nytt mer genomsiktligt fasadmaterial för att öka tryggheten i byggnaden och på torget utanför. Vid Trondheimsgatan, Oslogatan, Bergengatan och Norgegatan föreslås en komplettering med gångbanor.

Höjden på de föreslagna bostadshusen varierar från fem till sexton våningar, räknat från centrumnivån. Femvånings­husen är främst placerade längs Edvard Griegsgången och tunnelbanetorgen. Sextonvåningshusen har placerats i den norra och i den södra delen av Husby centrum och markerar centrumstråkets början och slut. De ligger även vid de mest använda gångbroarna som binder ihop Husbys bebyggelse över Norgegatan.

Den föreslagna bebyggelsen har anpassats för att följa Husbys nuvarande struktur genom att placera den lägre tillkommande bebyggelsen längs med centrumstråket och de högre tillkommande byggnaderna mot Norgegatan.

Tidplan

Samråd genomfördes 12 mars – 26 april 2019. Granskning pågick under perioden 2 september – 29 september 2020. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Efter granskningsskedet har flerbostadshuset, Oslo 9, norr om Edvard Griegsgången utgått från detaljplanen. 

Stadsbyggnadsnämnden godkände planen i december 2020 men kvarteret Oslo 9 återremitteras. Husby Moské bedriver i dag verksamhet inom fastigheten Olso 9. Staden har under året utan framgång arbetat med att hitta en ersättningslokal för moskén. För att inte riskera verksamheten beslutade den grönblå majoriteten att lyfta ut fastigheten Oslo 9 från godkännandet av planen.

Detaljplanens omfattning skulle av den anledningen minskat i antagandehandlingarna. Revideringen innebär att cirka 25 bostäder, lokaler för centrumändamål samt förskola undantas från planen. I bildgalleriet nedan finns en illustration över ändringen. Läs mer om förändringarna i bygg- och plantjänsten. 

Svenska Bostäder utreder nu en ersättningslokal för moskén för att verksamheten inte ska behöva upphöra tillfälligt under byggskedet. Vilket skulle innebära att också fastigheten Oslo 9 kan lyftas tillbaka i planen.

Mot bakgrund av det så är tiden för byggstart osäker.

Projektet är tänkt att genomföras samtidigt som utvecklingen av Husby centrums torg och platser. 

Byggaktörer:

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Nya hus i Husby.
Illustrationsplan över södra delen av planområdet. Byggnaden som utgått ur detaljplanen är markerat i rött. Illustration: Bergkrantz Arkitektur
Karta över ny bebyggelse i Husby centrum.
Översiktsbild nya bostäder Husby centrum.
Översiktsbild nya bostäder Husby centrum. Illustration Katarina Persson och Fanny Nordqvist Darell.
Planerade hus vid norra tunnelbaneuppgången sedda från gångbron över Norgegatan (Per Gyntgången). Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Planerade hus vid norra tunnelbaneuppgången sedda från gångbron över Norgegatan (Per Gyntgången). Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Höghus i 16 våningar vid norra tunnelbaneuppgången Husby centrum. Illustration sedda från gångbro över Norgegatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Höghus i 16 våningar vid norra tunnelbaneuppgången Husby centrum. Illustration sedda från gångbro över Norgegatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Norra tunnelbanetorget med den ombyggda stationsbyggnaden i förgrunden och det föreslagna höghuset i bakgrunden. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Norra tunnelbanetorget med den ombyggda stationsbyggnaden i förgrunden och det föreslagna höghuset i bakgrunden. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Planerade hus längs med Edvard Griegsgången vid södra tunnelbaneuppgången. Vy från gångbron över Bergengatan. Illustration Argo Arkitekter.
Planerade hus längs med Edvard Griegsgången vid södra tunnelbaneuppgången. Vy från gångbron över Bergengatan. Illustration Argo Arkitekter.
Den föreslagna bebyggelsen vid södra tunnelbanetorget sett från Husbyparken. Illustration: Argo Arkitekter.
Den föreslagna bebyggelsen vid södra tunnelbanetorget sett från Husbyparken. Illustration: Argo Arkitekter.
Planerade byggnader vid södra tunnelbaneuppgången sedda från gångbron över Norgegatan (Harald Hårfagregången). Illustration: Argo Arkitekter.
Planerade byggnader vid södra tunnelbaneuppgången sedda från gångbron över Norgegatan (Harald Hårfagregången). Illustration: Argo Arkitekter.
Det höga huset vid södra tunnelbaneuppgången i Husby centrum sett från gångbron över Norgegatan. Illustration: Argo Arkitekter.
Det höga huset vid södra tunnelbaneuppgången i Husby centrum sett från gångbron över Norgegatan. Illustration: Argo Arkitekter.

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad