Vy mot väster över förslaget på utformning av Tvätt-Malins park. Till vänster i bilden syns grönytor och träd. I mitten syns stenläggning och trappor som bildar gångvägar genom parken. Till höger syns schematiska teckningar över bostadskvarterbredvid parken. Förslag på placering av sittplatser utmed gångvägar och planteringar genom parken syns också.
Visionsbild över Tvätt-Malins park. Källa: Landskapslaget
Projekt Pågående

1 240 nya bostäder på östra Södermalm

Södermalm

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå tidigare låg, ska Stockholms stad tillsammans med byggaktörerna bygga sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter. Fyra byggaktörer har byggstartat under 2020 och den femte planerar byggstart i januari 2021.

Aktuella arbeten

Från januari 2021 genomför fem byggaktörer (kvarter 4,5, 6a, 6b och 7) arbeten inne på sina fastigheter i projektet Persikan samtidigt som staden fortsätter ombyggnationen av gator. 

Sprängningsarbete med allmän plats är avslutat och besiktning pågår. Pågående sprängning genomförs av respektive byggaktörers entreprenörer.

Arbetstider

Generella arbetstider är klockan 7-19. Vid behov kan arbete komma att utföras utanför dessa tider (klockan 7-22). I informationen från varje byggaktör står deras specifika arbetstider.

Framkomlighet och parkering

Under hela byggtiden påverkas framkomligheten i området i varierande utsträckning och det går inte att parkera utmed stora delar av byggarbetsområdet.

Just nu är det stor påverkan på parkeringsplatser utmed gatorna i området kring arbetsområdet.

Den 12 mars påbörjas arbete i Barnängsgatan. Avspärrning och omledning görs på plats. Arbete sker i den sida av Barnängsgatan som ligger mot kvarteret Persikan, mellan det som ska bli Tvätt-Malins park och Nackagatan. Det arbetet beräknas pågå till början av april.

Arbete i Nackagatan påbörjades den 25 januari. Nackagatan har stängts av helt under arbetets genomförande och beräknas öppnas under vecka 16.

Ungefärliga arbetsområden som påverkar framkomligheten markeras med rosa i bilden.

Tillfällig hållplats

En tillfällig hållplats byggs längs Tegelviksgatan, söder om korsningen med Nackagatan. Hållplatsen kommer att användas under kvarteret Persikans byggtid. Placeringen är gjord i samråd med trafikoperatören för att underlätta för busstrafiken.

Vi tänker på din säkerhet!
Därför är det viktigt att du respekterar avspärrningar och följer orange vägvisning.

Tyck till om Tengdahlsparken

När staden växer behöver vi se till att det finns bra park- och grönytor där fler har möjlighet att vistas, leka och göra olika aktiviteter. I projektet Persikan ingår ett parkprojekt där staden kommer att skapa en ny park i området, Tvätt-Malins park, men också bland annat utveckla Tengdahlsparken.

Samråd om ett förslag på ny utformning av parken var på samråd 20 mars-6 april 2021.

En sammanställning av de tankar och synpunkter som kom in under samrådet kommer presenteras här på projektwebben under våren.

Har du frågor?

Kontakta vår kommunikatör Anna Ingels, anna.ingels@stockholm.se, 08-508 876 41

Bildgalleri

Vy över utformningen av Hennings gata, en av gatorna mellan parken och omkringliggande större gator. På bilden syns trädplanteringar utmed bostadskvarteren, sittbänkar och buskar mot förgårdsmark.
Vy norrut över Hennings gata. Bild: Landskapslaget
Vy från Bondegatan mot Emilies gata. I bilden syns träd som planteras utmed gator samt den torgyta som planeras i anslutning till verksamhetslokaler i kvarter 1, Seniorgårdens kvarter..
Vy norrut över Tummens torg. Bild: Landskapslaget
Bild ovanifrån över planerad torgyta. gatuträd är markerade och upphöjd uta vid verksamhetslokal längs byggnaden närmast Emelies gata är markerade.
Illustrationsplan över blivande Tummens torg. Bild: Landskapslaget
Vy mot väster över förslaget på utformning av Tvätt-Malins park. Till vänster i bilden syns grönytor och träd. I mitten syns stenläggning och trappor som bildar gångvägar genom parken. Till höger syns schematiska teckningar över bostadskvarterbredvid parken. Förslag på placering av sittplatser utmed gångvägar och planteringar genom parken syns också.
Visionsbild över Tvätt-Malins park. Källa: Landskapslaget
Bilden visar en plan över utformningen av Tvätt-Malins park ovanifrån. Gräsytor markeras med ljust grönt och utgör stor del av parken. Mot gatorna planeras woodland-planteringar. Längs med förskoleavdelningarna i kvarter 4 och 5 är en rak gångväg planerad. Tillgängängliga stråk eller vägar binder ihop platserna i parken. I mittendelen av parken planeras två parktorg med sittplatser.
Illustrationsplan över Tvätt-Malins park. Bild:Landskapslaget
Här är en modellskiss av det nya kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från nordöst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Bild på kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1b Barnängsgatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 1b Norra gatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

Frågor och svar

Projektfakta

1 240 lägenheter i sju nya kvarter

Staden tillsammans med byggaktörerna ska bygga sju nya bostadskvarter med totalt cirka 1 240 lägenheter. Fördelningen blir cirka 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Området får två nya förskolor med totalt 10-12 avdelningar. För att knyta ihop kvarteren byggs ett gång- och cykelstråk genom området.

Persikan planeras bli en levande och varierad stadsdel. Det planeras för lokaler i kvarterens bottenvåningar för butiker, bland annat en större livsmedelsbutik, och annan service. Tunnelbanans planerade förlängning, med uppgångar i området, kommer också att skapa mer dynamik.

Persikan är idag ett industrikvarter med SL:s bussdepå som en barriär i området. De nya kvarteren kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm och fungera som en fortsättning på den gamla stenstaden.

Tidplan

Vi räknar nu med att de första bostadskvarteren börjar byggas 2020.

Rivning av den gamla bussdepån genomfördes under 2018 och 2019.

Ombyggnation av gator sker i etapper.

  • Etapp 1 genomfördes hösten 2018-sommaren 2019
  • Etapp 2 påbörjades sommaren 2019 och beräknas pågå till och med kvartal 2 2021.

Genomförd planprocess

Våren 2015 var det samråd om detaljplanen och de synpunkter som kom in redovisades för stadsbyggnadsnämnden i november 2015. Förslaget omarbetades något och under perioden 31 augusti - 28 september 2016 var det omarbetade förslaget ute på granskning. Stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 8 december 2016. Planen antogs i kommunfullmäktige den 6 mars 2017.

Efter antagandet överklagades planen till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena i oktober 2017. Beslutet överklagades därefter till mark- och miljööverdomstolen. Domstolen fattade den 18 januari 2018 beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.

Byggaktörer

Staden har involverat många byggaktörer i projektet för att få variation i arkitekturen inom området.

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Delmålet är 80 000 bostäder till år 2025. När SL:s bussdepå flyttas till Fredriksdal frigörs stora ytor där det finns möjlighet att bygga nya bostäder.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som gjorts.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Farid Ahmed

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad