Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Projekt Planerat

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Årsta

Vid Tavelsjövägen i Årsta ska Besqab bygga cirka 80 nya bostäder. Byggstart är beräknad till fjärde kvartalet 2021.

Aktuellt

Byggstart för förberedande arbeten

I mitten av november 2021 startar förberedande arbeten inför kommande bostadsbyggande vid Tavelsjövägen. I detta skede handlar det om mark- och ledningsarbeten, till exempel måste ledningar flyttas för att göra det möjligt att skapa de nya bostäderna.

Arbetena utförs främst inom den kvartersmark där bostäderna ska byggas men även gatan kommer att påverkas.

Detta innebär att de markerade parkeringsplatserna längs med Tavelsjövägen 2C-12 inte kan användas under byggtiden. Detta gäller från och med den 15 november.

Även kantstensparkering kommer periodvis inte vara möjligt på grund av trädfällning och ledningsarbeten. Var uppmärksam på inhägnade områden och eventuell skyltning.

Vi hänvisar till övrig gatuparkering i området.

Bostadsbyggandet påbörjas under 2022.

Läs mer om projektet på Besqabs webbplats.

Projektfakta

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

På delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen ska det byggas fyra nya bostadshus med cirka 80 bostäder. 

I botten av husen finns möjlighet till lokaler för så kallat centrumändamål, det innebär till exempel butiker eller kontorslokaler. Ambitionen är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön. 

De enskilda parkeringsplatserna som ligger inom planområdet idag försvinner. Istället föreslås ett antal nya så kallade kantstensparkeringar längs med gatan. Mellan de mittersta husen planeras en garagebyggnad för att lösa parkeringen för de nya bostäderna och ovanpå garaget finns möjlighet för en grön bostadsgård. Tavelsjövägen får även en ny trottoar.

En del naturmark försvinner i förslaget, men så mycket som möjligt bevaras mellan och bakom husen för att anknyta till områdets karaktär. Kompensation för grönyta som försvinner ses över parallellt med planarbetet.

Tidplan

  • 2019, kvartal 1: Samråd om detaljplanen 12 februari - 26 mars.
  • 2019, 25 september - 23 oktober: Granskning av detaljplanen.
  • 2019, december: Godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden.
  • 2020, mars: Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats.
  • 2021, januari: Detaljplanen vinner laga kraft. 
  • 2021, kvartal 4: Byggstart

Byggarbetena förväntas pågå i ungefär två år.

Byggaktör

Fastigheterna Årsta 1:1 och Siljan 5 ägs båda av Stockholms stad. Exploateringsnämnden gav den 4 februari 2016 Besqab en markanvisning på marken för cirka 70 bostadsrätter. I mitten av november beräknas fastigheterna övergå i Besqabs ägo, först därefter kan byggstarten ske.

Läs mer om projektet på Besqabs webbplats

Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad