Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 3. Vy från Maltesholmsvägen. Illustration Gotska. Se illustrationer från samtliga delområden i bildgalleriet.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Maltesholmsvägen

Hässelby strand

Förslaget innebär en omvandling av Maltesholmsvägen till en mer stadslik karaktär med plats för ytterligare cirka 630 bostäder. Bebyggelsen planeras på sex delområden i ett sammanhängande stråk längs med Maltesholmsvägen mellan Hässelby strands och Hässelby gårds tunnelbanestationer och vid Melongatan.

Projektfakta

Förslaget innebär en komplettering med bostäder och lokaler i strategiska lägen inom sex delområden längs med Maltesholmsvägen. Syftet är också att förbättra miljön närmast gatan. En förändrad gatusektion längs Maltesholmsvägen bidrar till bättre utomhusmiljö och förbättrade förhållanden för gående och cyklister.

Se förslaget i 3D. Klicka på länken eller bilden så får du upp 3D-vyn. Bilden är inställd på låg upplösning som standard. Klicka på ringen nere i vänstra hörnet på 3D-vyn för att få en mer detaljerad bild. 

De nya byggnaderna längs med Maltesholmsvägen planeras ha en tydlig koppling till gatan, till skillnad från hur bebyggelsen förhåller sig till den i dag där mark och parkeringar placerats närmast gatorna. Förslaget möjliggör för en ökad blandning av upplåtelseformer och skapar förutsättningar för fler bostadsrätter i stadsdelar som i dagsläget främst består av hyresrätter. Ett tillskott av bostäder i stadsdelarna ger underlag för utökad lokal service i Hässelby gårds och Hässelby strands centrum.

Bakgrund

Maltesholmsvägen byggdes samtidigt med Hässelby strand och Hässelby gård. Det skedde under en tid när bilinnehavet ökade, samtidigt som trafiksäkerhet blev allt mer aktuellt och lösningen blev att separera fotgängare och bilister. Bebyggelse vänder sig bort från gatan och närmast gaturummet ligger ofta parkeringar eller så kantas den av oanvänd mark mot tunnelbanespåret. Gaturummet är inte inbjudande för fotgängare och inbjuder till högre hastigheter för bilister.

Ofta är belysningen bristfällig vilket skapar en upplevelse av otrygghet. En positiv aspekt är att det ofta finns en rik grönska i form av uppvuxna träd längs gatan. Inom de delar som föreslås ingå i detaljplanen utgörs bebyggelsen idag av bostadshus, en tillfällig förskola, en tidigare bensinmack, småindustri och centrumlokaler i en till två våningar samt parkmark.

Planområdet utgörs av sex delområden inom flera fastigheter i ett sammanhängande stråk längs med Maltesholmsvägen. I planområdet med dess delområden ingår följande detaljplaner, se illustrationer från respektive område i bildgalleriet längre ner på sidan.

Bild på delområdena.

  • Delområde 1: Säteritaket 1 med Sagax projektutveckling AB som byggaktör.
  • Delområde 2: del av Grimsta 1:2 söder om Säteritaket 1 med Sveaviken bostad AB som byggaktör.
  • Delområde 3: Gästkammaren 1 med Gästkammaren utveckling AB som byggaktör.
  • Delområde 4: Del av Grimsta 1:2 vid Aprikosgatan med JM AB som byggaktör.
  • Delområde 5: Del av Grimsta 1:2 vid Melongatan med Riksbyggen ekonomisk förening som byggaktör.
  • Delområde 6: Kvadern 1 och 2 med Kvadern 1&2 Hässelby AB som byggaktör.

Trafik

Maltesholmsvägen pekas även ut som ett urbant stråk. Urbana stråk är enligt översiktsplanen överbreda gator i lokala vägnätet som kan omvandlas till levande stadsmiljöer. Gatorna är tänkta att fortsatt ha en viktig lokal och regional trafikfunktion men kompletteras med gång- och cykelvägnät både längs med och tvärs över gatan. Utrymme för kollektivtrafik ska prioriteras.

Parkering

Föreslagen bebyggelse säkerställer att bostadsparkering som huvudsakligen löses med underjordiska garage. Öppna parkeringsytor mot Maltesholmsvägen undviks. Kantstensparkering för angöring invid enskilda delområden möjliggörs på allmän platsmark. Planförslaget i sin helhet tillämpar 0,55 parkeringsplatser per lägenhet/bostad med olika grad av reducering utifrån delområdenas olika konceptförslag och valda mobilitetsåtgärder, till exempel cykel- och bilpool, postboxar och kylskåp i entréerna samt resecoach.

Natur

Planförslaget innebär att utpekade naturvärden i området bevaras i möjligaste mån, antingen genom säkerställande inom kvartersmark alternativt att ytor fortsatt förblir allmän platsmark utanför planområdet. Naturvärdesinventeringen lyfter fram möjligheten att mildra planförslagets påverkan genom olika typer av ekologiska kompensationsåtgärder som är avsedda att främja biologisk mångfald och barrskogslevande arter.

Översiktsplanen

Översiktsplanen beskriver hur bebyggelse samt mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt i Stockholms stad. Där beskrivs Hässelby gård och Hässelby strand som områden med stora möjligheter till stadsutveckling inom befintlig bebyggelsestruktur. Hässelby gårds centrum ska stärkas med fler bostäder som underlag för utökad lokal service. I Hässelby strand pågår också planer för att ersätta Hässelbyverket med bostäder och förskolor.

Tidplan

Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 2022-09-13–2022-10-24.

Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: Preliminärt mars 2024.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige: Preliminärt juni 2024.

Bildgalleri

Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 1. Vy från norr. Illustration EQ Arkitekter.
Bostäder vid Maltesholmsvägen
Delområde 1. Vy från Maltesholmsvägen. Illustration EQ Arkitekter.
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 2. Vy från Ormängsgatan. Illustration: Sveaviken.
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 2. Vy från markplan. Illustration: Sveaviken.
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 3. Vy från Maltesholmsvägen. Illustration: Gotska.
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 3. Vy från gård. Illustration: Gotska.
Bostäder vid Maltesholmsgatan.
Delområde 4. Vy från Maltesholmsvägen/Aprikosgatan. Illustration JM.
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 4. Vy från gård. Illustration JM
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 5. Vy från öster vid Melongatan. Illustration Bergkrantz Arkitektur.
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 5. Vy från Melongatan. Illustration Bergkrantz Arkitektur.
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 6. Vy från Maltesholmsvägen 2. Illustration: Rombus arkitekter.
Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 6. Vy från Maltesholmsvägen 2. Illustration: Rombus arkitekter.

Vill du veta mer?

 

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Wahlman Fält

Projektledare, exploateringskontoret

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad