Nya bostäder vid Maltesholmsvägen
Planerade projekt vid Maltesholmsvägen
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Maltesholmsvägen

Förslaget innebär en omvandling av Maltesholmsvägen till en mer stadslik karaktär med plats för ytterligare 500-550 bostäder och en förskola. Bebyggelsen planeras på flera platser i ett sammanhängande stråk längs med Maltesholmsvägen mellan Hässelby strands och Hässelby gårds tunnelbanestationer

Projektfakta

Syftet med förlaget är att pröva en utveckling av flera platser längs med Maltesholmsvägen med bostäder och en förskola som ett led i att omvandla Maltesholmsvägen till ett urbant stråk.

Översiktsplanen beskriver hur bebyggelse samt mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt i Stockholms stad. Där beskrivs Hässelby gård och Hässelby strand som områden med stora möjligheter till stadsutveckling inom befintlig bebyggelsestruktur. Hässelby gårds centrum ska stärkas med fler bostäder som underlag för utökad lokal service. I Hässelby strand pågår också planer för att ersätta Hässelbyverket med bostäder och förskolor.

Levande stadsmiljöer

Urbana stråk är enligt översiktsplanen gator i lokala vägnätet som har förutsättningar att omvandlas till levande stadsmiljöer. Gatorna är tänkta att fortsatt ha en viktig lokal och regional funktion men kompletteras med gång- och cykelvägnät både längs med och tvärs över gatan. Utrymme för kollektivtrafik ska prioriteras.

De nya byggnaderna längs med Maltesholmsvägen planeras ha en tydlig koppling till gatan, till skillnad från hur bebyggelsen förhåller sig till den i dag där mark och parkeringar placerats närmast gatorna.

Förslaget möjliggör för en ökad blandning av upplåtelseformer och skapar förutsättningar för fler bostadsrätter i stadsdelar som i dagsläget främst består av hyresrätter. Ett tillskott av bostäder i stadsdelarna ger underlag för utökad lokal service i Hässelby gårds och Hässelby strands centrum.

Upprustning av parker

Längs Maltesholmsvägen finns gröna områden på båda sidor om vägen. Mellan de båda centrumen finns Melonparken, där en upprustning pågår. Mellan husen i bebyggelsen finns flera mindre parker med betydelse för rekreationen i området. Kopplingar mellan Grimsta naturreservat och gröna områden längre norrut är viktiga för grönstrukturen ur ett större perspektiv. Detta gäller även de flertal stråk och mindre gröna kopplingar i området.

Bakgrund

Maltesholmsvägen byggdes samtidigt med Hässelby strand och Hässelby gård. Det skedde under en tid när bilinnehavet ökade, samtidigt som trafiksäkerhet blev allt mer aktuellt och lösningen blev att separera fotgängare och bilister. Bebyggelse vänder sig bort från gatan och närmast gaturummet ligger ofta parkeringar eller så kantas den av oanvänd mark mot tunnelbanespåret. Gaturummet är inte inbjudande för fotgängare och inbjuder till högre hastigheter för bilister.

Ofta är belysningen bristfällig vilket skapar en upplevelse av otrygghet. En positiv aspekt är att det ofta finns en rik grönska i form av uppvuxna träd längs gatan. Inom de delar som föreslås ingå i detaljplanen utgörs bebyggelsen idag av bostadshus, en tillfällig förskola, en tidigare bensinmack, småindustri och centrumlokaler i en till två våningar samt parkmark.

Markanvisningar

  • Del av fastigheten Grimsta 1:2 vid Aprikosgatan, 170 bostäder varav hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter och en förskola till byggaktören JM, 2016-09-22.
  • Gästkammaren 1, cirka 80 bostadsrätter till Gotska Fastighets AB, 2019-08-29.
  • Kvadern 1 och 2, cirka 70 hyreslägenheter till Hässelby AB, 2019-12-12.
  • Säteritaket 1 cirka 100 bostäder till Sagax projektutveckling AB, 2019-12-12.

Ytterligare markanvisningar kommer eventuellt att vara aktuella i ett kommande skede för att möjliggöra detaljplanens genomförande.

Genom markanvisningsbeslut fördelar staden mark till olika intressenter inför en planering av ny bebyggelse. Den byggaktör som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med staden om en ny användning av marken.

Tidplan

Preliminär tidplan:

  • Samråd: kvartal två 2022
  • Granskning: kvartal två 2023
  • Antagande: kvartal fyra 2023

Vill du veta mer?

 

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

 

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Wahlman Fält

Projektledare, exploateringskontoret

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad