Kartvy över området, med planområdet markerat.
Föreslaget planområde markerat. Karta: Stockholms stad
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Sockenplan

Gamla Enskede

I projektet föreslås cirka 70 nya bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede. Förslaget berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren. Granskning pågår 9 september-6 oktober 2020.

Aktuell information

Stadsbyggnadsnämnden återremitterade detaljplanen till stadsbyggnadskontoret i december 2020. Utredning av de nya förutsättningarna pågår.

Projektfakta

70 nya bostäder och en ny angöringsgata

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede. Bostäderna planeras att fördelas på två flerbostadshus och fem parhus. Utöver det planeras för flera mindre parker och en ny angöringsgata i området.

Sockenplan som lokalt centrum

Förslaget kommer stärka Sockenplan som lokalt centrum med fler boende. Projektet är också ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och kommer att bidra till Enskedevägens omvandling till stadsgata.

Samråd vintern 2018–2019

Detaljplanearbetet pågår sedan slutet av 2017. Samråd om planförslaget pågick 13 november 2018–11 januari 2019. Samrådsmöte genomfördes den 27 november 2018 på Tekniska Nämndhuset, Flemingsgatan 4, Kungsholmen.

Preliminär tidplan

  • Samråd genomfördes 13 november 2018-11 januari 2019
  • Granskning genomförs 9 september-6 oktober 2020
  • Godkännande Q4 2020
  • Antagande preliminärt under 2021

Markägare

Marken i planområdet ägs av Stockholms stad. Del av marken markanvisades till Åke Sundvall AB i december 2016.

Bildgalleri

Illustrationsplan över förslaget. Bild: Tham & Videgård arkitekter
Visionsbild över parhusen. Bild: Tham & Videgård arkitekter
Visionsbild lamellhusen. Bild: Tham & Videgård arkitekter

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stefan Larsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad