Kartvy över området, med planområdet markerat.
Föreslaget planområde markerat. Karta: Stockholms stad
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Sockenplan

Gamla Enskede

I projektet föreslås cirka 30 nya bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede. Förslaget berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren.

Projektfakta

30 nya radhus och en ny angöringsgata

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 30 radhus längs med en enkelriktad gata vid Sockenplan i Gamla Enskede. Allmänna parker med nya kvaliteter, bland annat en lekplats, finns med i planförslaget.

Radhusen planeras i två våningar med vind. Husen är uppdelade i fyra radhuslängor och placeras mot en enkelriktad angöringsgata som sträcker sig från Handelsvägen i öster till Enskedevägen i väster. Radhuslängorna varvas med parker och gårdar som bidrar till att ge bebyggelsen en grön karaktär. Gatan är placerad på den norra sidan om de föreslagna radhusen.

Förslaget kommer stärka Sockenplan som lokalt centrum med fler boende. 

Planarbetet

Detaljplanearbetet pågår sedan slutet av 2017. Samråd om planförslaget genomfördes 13 november 2018–11 januari 2019. Samrådsmöte genomfördes den 27 november 2018 på Tekniska Nämndhuset, Flemingsgatan 4, Kungsholmen. Granskning av ett tidigare förslaget genomfördes 9 september-6 oktober 2020. I december 2020 togs förslaget upp i stadsbyggnadsnämnden för godkännande, planen återremitterades till stadsbyggnadskontoret för omarbetning. Under 2021 har ett nytt förslag arbetats fram. 

Tidplan

  • Samråd, 13 november 2018-11 januari 2019
  • Granskning 1, 9 september-6 oktober 2020
  • Granskning 2, preliminärt kvartal 3 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 1 2025

Markägare

Marken i planområdet ägs av Stockholms stad. Del av marken markanvisades till Åke Sundvall AB i december 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stefan Larsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Britta Josephson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad