Cykeldäck skymtar bakom ett par ben
Foto: Yanan Li
Projekt Pågående

Nya gång- och cykelbanor på Sockenvägen

Enskede Gård, Enskedefältet, Gamla Enskede

Stockholms stad har pekat ut Sockenvägen som ett prioriterat cykelstråk i söderort. Då det saknas cykelbanor utmed delar av vägen så planerar staden att bygga nya gång- och cykelbanor för att göra det enklare och säkrare att cykla i söderort.

Projektfakta

Bredare trottoarer och tillgängligare busshållplatser och övergångsställen

För att göra det lättare att pendla med cykel planerar Stockholms stad att bygga nya gång- och cykelbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen. Trottoarerna kommer att bli bredare och enkelriktade cykelbanor kommer att byggas på båda sidor om vägen. För att kunna skapa gatans nya utformning kommer ett 40-tal parkeringsplatser, av totalt 200, att tas bort.

Övergångsställen och busshållplatser kommer att byggas om så att de blir mer tillgängliga och vägen kommer att få ny belysning. Gatan kommer att behålla sin nuvarande karaktär med en allé av pilträd i mitten. Övrig växlighet som bedöms värdefull kommer att bevaras i så stor omfattning som möjligt.

Cykelbanor istället för blandtrafik höjer säkerheten för cyklister

Idag finns inga cykelbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen och cyklister måste samsas om vägen med biltrafiken. Dessutom är vägen i dåligt skick på grund av att lerjord ger stora sättningsskador som gör att vatten rinner över både körbana, trottoarer och busshållplatser. Därför vill Stockholms stad öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten och tillgängligheten för cyklister och gående på Sockenvägen.

Mindre förberedande arbete pågår

På platsen pågår just nu mätningar av grundvattennivåer. Någon tidplan för när huvudarbetet kan påbörjas finns inte i dagsläget. 

Genomförandebeslut fattades i trafiknämnden den 10 december 2015.

Tjänsteutlåtande: Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder på Sockenvägen (pdf)

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad