Cykeldäck skymtar bakom ett par ben
Foto: Yanan Li
Projekt Pågående

Nya gång- och cykelbanor på Sockenvägen

Enskede Gård, Enskedefältet, Gamla Enskede

Stockholms stad har pekat ut Sockenvägen som ett prioriterat cykelstråk i söderort. Då det saknas cykelbanor utmed delar av vägen så planerar staden att bygga nya gång- och cykelbanor för att göra det enklare och säkrare att cykla i söderort. I ett första steg kommer vi sommaren 2021 att måla cykelfält på sträckan Sockenvägen mellan Handelsvägen och Nynäsvägen

Projektfakta

Tidigare beslut om nya cykelbanor

Trafiknämnden fattade genomförandebeslut 2015 om att bygga nya cykelbanor och gångbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen, men projektet pausades av trafikkontoret då projektet riskerade att bli dyrare än beslutad budget.

Projektet har nu återstartats och trafikkontoret utreder en ny lösning för cykelbanor med tydlig fysisk separering mot biltrafiken, men som inte kräver lika stora gatuarbeten som det tidigare projektet. Ett förslag till reviderat genomförandebeslut om nya cykelbanor planeras att tas upp i trafiknämnden hösten 2021. Planerad byggtid är 2022-2023.

Målning av cykelfält

I väntan på ombyggnaden målas cykelfält för att tills vidare skapa en tryggare och säkrare trafiksituation. Det sker i juni 2021 på sträckan mellan Sockenvägen mellan Handelsvägen och Nynäsvägen. Den ingår i ett längre cykelstråk mellan Gamla Tyresövägen och Årstafältet, och är ett så kallat cykelpendlingsstråk i Stockholms cykelplan.

För att inrymma cykelfälten behöver parkeringsplatserna tas bort på Sockenvägen mellan Handelsvägen och Nynäsvägen. Angöring och parkering får istället ske på de andra gatorna i området. Det kommer på samma sätt som idag gå att nå alla infarter till fastigheter längs gatan. Busshållplatserna längs sträckan berörs inte.

Vill du veta mer?

Tjänsteutlåtande: Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder på Sockenvägen (pdf)

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad