Gång- och cykelbana i stadsmiljö.
Projekt Pågående

Nya gång- och cykelbanor på Sockenvägen

Enskede Gård, Enskedefältet, Gamla Enskede

Stockholms stad har pekat ut Sockenvägen som ett prioriterat cykelstråk i söderort. Sommaren 2021 målades cykelfält på sträckan mellan Handelsvägen och Nynäsvägen. Under första halvan av 2023 ska fler delar av sträckan förbättras.

Projektfakta

Tidigare beslut om nya cykelbanor

Trafiknämnden fattade ett genomförandebeslut 2015 om att bygga nya cykelbanor och gångbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen. I det fortsatta arbetet konstaterades att markförhållandena på platsen var mycket dåliga och att arbetet därför skulle bli mycket dyrare än först beräknat. Projektet pausades men kom igång igen under 2019 då staden tittade på lösningar som krävde mindre gatuarbeten än tidigare förslag.

Målning av cykelfält och nya beslut

I väntan på den större ombyggnaden målades cykelfält på sträckan mellan Handelsvägen och Nynäsvägen under sommaren 2021.

Under slutet av 2021 togs också att nytt reviderat genomförandebeslut. I samband med detta konstaterade trafiknämnden att lösningen med cykelfält fungerat mycket bra och ska finnas kvar permanent. Därför blir åtgärderna som påbörjas under våren 2023 mindre än vad som tidigare planerats.

Fokus är fortfarande att förbättra trafiksäkerheten och tillgänglighet för både gående och cyklister samtidigt som framkomligheten för motorfordon ska fortsätta vara god. Det är också viktigt för staden att säkerställa att alléerna och träden är opåverkade.

Det här ska göras på sträckan

Mellan Nynäsvägen och Handelsvägen görs följande:

 • Mellan Nynäsvägen–Krokvägen byggs en ny cykelbana i östlig riktning. I västlig riktning blir befintligt cykelfält kvar.
 • Längs sträckan Krokvägen–Handelsvägen bevaras befintliga cykelfält som målades under 2021. Dessa har fungerat så bra att ytterligare åtgärder ej anses nödvändiga.
 • Busshållplatsen mellan Stockholmsvägen och Mellanvägen, i västlig riktning, byggs om till en så kallad stopphållplats där cykelbanan kan fortsätta sammanhängande på insidan av hållplatsen.
 • Korsningsarbeten och omsättning av kantsten sker längs delar av sträckan för att förbättra tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

På norra sidan av sträckan Handelsvägen–Enskedevägen görs följande:

 • En separerad gång- och cykelbana som breddas norrut mot fastigheterna byggs. Planteringarna på stadens mark tas därmed bort. Bredden blir 2 meter för gångbanan och 2,5 meter för cykelbanan.
 • Lokalt vid entréerna blir gångbanan avsmalnad på grund av att det behövs trappsteg för att ta hand om nivåskillnaderna.
 • På gångbanan läggs betongplattor för att tydliggöra avgränsning mot cykelbanan.
 • Nivåskillnader justeras.
 • Ingen gatuparkering på sträckan mellan Handelsvägen och Enskedevägen försvinner.

På södra sidan av sträckan Handelsvägen–Enskedevägen görs följande:

 • Den cirka 300 meter gemensamma gång- och cykelbanan delas upp till en separerad gång- och cykelbana med en heldragen linje.
 • Befintliga parksoffor flyttas för att göra mer plats till gång- och cykelbanan.
 • Smågatstenen byts ut mot en förstärkt asfaltsblandning för bättre hållfasthet.
 • Halvvägs mellan Enskedevägen och Handelsvägen byggs den befintliga upphöjda gång- och cykelöverfarten om och breddas. 
 • I korsningen mellan Sockenvägen och Handelsvägen tas befintlig smågatsten bort i cirkulationsplatsen och ersätts med asfaltsbeläggning. Det här görs bland annat för att minska bullret.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad