Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

Nya kontorshus vid Årstaberg

Årsta

Två nya sjuvåningskontor planeras söder om tvärbanan längs Södra länken i Årstaberg. Planen möjliggör också en flytt av den befintliga bussterminalen på Svärdlångsplan till den södra sidan av tvärbanehållplatserna längs Årstabergsvägen.

Om projektet

Plan för nya kontor och flytt av bussterminal

Förslaget till nya kontorshus syftar till att upprätta två nya kontorshus med area på cirka 30 000 kvadratmeter längsmed Södra länken Årstaberg. Kontoren ska bidra till att förtäta stadsmiljön och trafiklandskapet i området. Projektet bidrar till att skapa nya arbetsplatser i söderort.

Flytten av den befintliga bussterminalen på Svärdlångsplan utgår från en åtgärdsvalsstudie gällande utvecklingen av Årstabergs bytespunkt, som togs fram av Trafikförvaltningen i Region Stockholm, Trafikverket samt Stockholms stad.

Vad händer härnäst?

Bebyggelsens relation till omkringliggande befintliga karaktärer och skalor kommer att studeras under planarbetet tillsammans med frågor gällande buller, dagvatten, luftkvalitet och översvämning.

Projektfakta

Fastigheten

Planområdet ligger inom fastigheten Årsta 1:1 vilken ägs av Stockholms stad samt fastigheten Norrmalm 5:1 som ägs av Trafikverket.

Markanvisad byggaktör

NCC Property Development AB fick markanvisning för kontor den 23 april 2020.

Preliminär tidplan för projektet

  • Samrådsperiod: kvartal 2 (mellan april till slutet av juni) 2023
  • Granskning: kvartal 1 (mellan januari till slutet av mars) 2024
  • Antagande: kvartal 4 (mellan oktober till slutet av december) 2024 

Kontakt

Zsolt Juhász

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Pressansvarig, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad