Föreslagna byggnader är inmonterade i en flygbild över Aspudden centrum.
Hela planförslaget sett snett ovanifrån mot norr. Illustration DinellJohansson och Belatchew Arkitekter.
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Aspuddens t-bana

Hägersten

Planförslaget innebär att Aspudden kompletteras med cirka 250 bostäder och att Aspuddens centrumområde utvidgas. Utöver det föreslås en offentlig torgyta.

Projektfakta

Lägenheter vid Aspuddens tunnelbanestation 

Förslaget innebär att villafastigheter inom kvarteret Sothönan samt naturmark norr därom omvandlas till tät stadsbebyggelse innehållande totalt 250 bostäder, lokaler för centrumändamål, ett torg samt nya rörelsestråk.

Tät och sammanhållen stad 

Stockholm står inför en omfattande stadsutveckling. Staden ska vara tät och sammanhållen. Fler bostäder ska byggas, offentlig och kommersiell service ska utvecklas samtidigt som attraktiva offentliga miljöer ska skapas. I planområdets närhet finns beslut för markanvisning respektive planläggning om cirka 350 lägenheter.

Preliminär tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017
  • Samråd, 1 december 2020-18 januari 2021
  • Granskning, 22 juni-30 augusti 2022
  • Antagande planeras andra kvartalet 2023

Byggaktör

The Other Group och Resona

Sveafastigheter

Segersälls Fastighets AB

Frågor och svar om projektet

Bilder granskning

I mitten syns trappan som tar gående ner mot torget. På båda sidor syns föreslagna byggnader med balkoner mot trappan. Byggnaderna är i gul och orange ton. Illustration, visionsbild.
Vy från trappstråkets övre del ned mot torget. Det allmänna trappstråket kantas av terrasser med privata uteplatser. Illustration DinellJohansson
Bild över torgyta framför tunnelbanenedgång. Förslaget syns i mitten mellan två uppvuxna lövträd. Illustration, visionsbild.
Vy från Erik Segersälls södra del, vid tunnelbanestationen, mot det nya torget. Illustration DinellJohansson
Angöringsgatan. Stadskvarteren till höger i bild och flerbostadshuset inom Norra delen till vänster i bild. Befintlig stadsvilla Sothönan 14 i förgrunden till höger. Illustration: DinellJohansson och Belatchew Arkitekter
Föreslaget syns i mitten av bilden, illustration inmonterad i foto.
Vy från Olof Skötkonungs väg. Tre våningar med mansardtak. Illustration Belatchew Arkitekter
I framkant syns bilgata. Bakom det syns torgyta med natursten och ett träd framför föreslagna nya byggnader med balkonegr mot torgytan. Lokaler i bottenvångingarna på de föreslagna husen.
Inspirationsbild som visar hur torget kan upplevas från Erik Segersälls väg. Illustration DinellJohansson
Schlytersvägen sträcker sig i mitten av bilden mot Erik Segersälls väg. Del av kvarter 2 syns till höger , framför det, till höger, syns befintlig bebyggelse.
Vy från Schyltersvägen över del av kvarter 2. Illustration DinellJohansson.
Föreslagen byggnad i mitten av bilden. Framför huset syns två gångvägar som bildar ett x i de gröna ytorna.
Vy från Sigfridsvägen. Byggnaderna underordnar sig och möter befintlig bebyggelse vid Sigfridsvägen med tre våningar och mansardtak. Illustration Belatchew Arkitekter
Snedbild. Vy mot norr. Kv Sothönan är inringat.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad