Befintliga hus och planerade hus syns på den detaljplanerade marken.
Illustration västerifrån. (Illustration: Kontur arkitekter)
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Fyrspannsgatan

Hässelby strand

Utmed Fyrspannsgatan i den västra delen av Hässelby strand planeras nya bostäder. Förslaget ska komplettera den existerande fastigheten Rumsfilen 4 med cirka 160 bostäder i fyra nya hus.

Projektfakta

Bostäderna ska anpassas efter hur området ser ut i dag med hänsyn till både topografi och redan byggda hus. Förslaget innehåller hyresrätter fördelade på tre punkthus och ett lamellhus längs Fyrspannsgatan. Husens placering måste ske så att goda boendemiljöer med avseende på ljusförhållande och buller uppnås både på gården och i lägenheterna.

Förslaget innebär ett garage under mark för att skapa utrymmeseffektiv parkering.

Planförslaget är en del i ett långsiktigt arbete att omvandla Fyrspannsgatan till en stadsgata. Vi planerar att ge gatan lokal karaktär med fokus på att skapa ett tydligt och tryggt gaturum.

Tidplan

  • Start-PM 26 november 2020
  • Samråd november 2021
  • Granskning november 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden juni 2023

Byggaktör 

Hässelby Hem (Wallfast)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anton Nylander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad