Flygfoto med befintlig och planerad bebyggelse. Bild: PE Arkitektur & Teknik
Projekt Planerat

Nya punkthus nära Kvickenstorpsskolan

Farsta

Hökarängen och Farsta byggs ihop genom att Lingvägen förlängs. Tre nya bostadshus och en fristående förskola byggs, och Kvickenstorpsskolan byggs ut.

Bilder i samrådsförslaget

Bilden visar möjlig utformning av flerbostadshusen. Den nya skolbyggnaden skymtar till höger. Bild: BAU
Perspektivbild som visar möjlig utformning av ny förskola norr om Kvickenstorpsskolan. Bild: PE Teknik & Arkitektur
Perspektivbild som visar möjlig utformning av ny skolbyggnad tillhörande Kvickenstorpsskolan. Bild PE Teknik & Arkitektur_webb
Situationsplan befintlig och planerad bebyggelse samt ny gata. Bild HMXW
Möjlig utformning av flerbostadshusen och ny skolbyggnad skymtar i bakgrunden. Bild: BAU

Projektfakta

160 bostäder vid Lingvägen, ny förskola och utbyggnad av Kvickenstorpsskolan

Planområdet ligger mellan Hökarängen och Farsta, nära Kvickenstorpsskolan vid Lingvägens södra ände. Genom att förlänga Lingvägen knyts Farsta ihop med Hökarängen och möjliggör, förutom gång- och cykeltrafik, framkomlighet för buss och bil.

Förslaget ska möjliggöra bostäder, förskola och en utbyggnad av Kvickenstorpsskolan. När skolan byggs ut kommer den kunna ta emot cirka 1100 elever både från Farsta och från Hökarängen. Norr om den befintliga skolbyggnaden skapas byggrätt för en fristående förskola. Förskolans kapacitet ska dels möta ett behov som uppstår när fyra befintliga förskoleavdelningar flyttas från den befintliga skolbyggnaden och dels det behov som uppstår med flera bostäder.

Bostadshusen förslås som tre punkthus i tio våningar ovan en gemensam sockelvåning med garage, bostadsentréer och lokal för centrumändamål. Hustypen är vald för att inte försvåra för den ekologiska spridning som sker genom planområdet. Ovanpå garagetaket, mellan punkthusen, och på baksidan finns plats för gårdsytor för de boende. Husen är placerade i suterräng mot ett skogsparti och rymmer 160 lägenheter. 

Tidplan

Detaljplanen var på samråd 2013 och har arbetats om efter det.
Nytt samråd: 25 augusti – 5 oktober 2020
Granskning: tredje kvartalet 2021
Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Enhetschef, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad