Flygfoto med befintlig och planerad bebyggelse. Bild: PE Arkitektur & Teknik
Projekt Planerat

Nya punkthus nära Kvickenstorpsskolan

Farsta

I förslaget ingår att Hökarängen och Farsta byggs ihop genom att Lingvägen förlängs. Dessutom ingår tre nya bostadshus, en fristående förskola och utbyggnad av Kvickenstorpsskolan.

Projektfakta

I förslaget ingår 160 bostäder vid Lingvägen, ny förskola och utbyggnad av Kvickenstorpsskolan. Planområdet ligger mellan Hökarängen och Farsta. Lingvägens förlängning är utpekad i översiktsplanen och programmet för Tyngdpunkt Farsta med syfte att stärka kopplingen mellan Hökarängen och Farsta. Förlängningen möjliggör gång- och cykeltrafik och framkomlighet för buss och bil.

Planförslaget ska dessutom möjliggöra bostäder, förskola och en utbyggnad av Kvickenstorpsskolan. När skolan byggs ut kommer den kunna ta emot cirka 1100 elever både från Farsta och från Hökarängen. Norr om den befintliga skolbyggnaden skapas byggrätt för en fristående förskola. Förskolans kapacitet ska dels möta ett behov som uppstår när fyra befintliga förskoleavdelningar flyttas från den befintliga skolbyggnaden och dels det behov som uppstår med fler bostäder.

Bostadshusen förslås som tre punkthus i tio våningar ovan en gemensam sockelvåning med garage, bostadsentréer och lokal för centrumändamål. Hustypen är vald för att inte försvåra för den ekologiska spridning som sker genom planområdet. Ovanpå garagetaket, mellan punkthusen, och på baksidan finns plats för gårdsytor för de boende. Husen är placerade i suterräng mot ett skogsparti och rymmer 160 lägenheter.

Samråd om detaljplanen genomfördes 25 augusti – 5 oktober 2020.

Beslut om granskning

Den 26 maj 2021 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att detaljplanen ska tas vidare i processen till plangranskning. Stadsbyggnadskontoret fick samtidigt i uppgift att undersöka om bostadshusen kan utformas utan den gemensamma sockelvåningen för att förbättra de ekologiska spridningsvägarna.

Kontoret fick dessutom i uppdrag att undersöka hur trafikmängden kan begränsas under de tider som skolverksamheten är igång liksom hastighetsbegränsande åtgärder för att öka trafiksäkerheten de tider trafik tillåts använda vägen som genomfart. Trafikbegränsande åtgärder är en förutsättning för vägens genomförande.

Läs mer om beslutet i Bygg- och plantjänsten.

Under granskningstiden har alla möjlighet att kontrollera hur synpunkterna tagits tillvara och hur detaljplanen har påverkats.

Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas. Har du inte lämnat synpunkter under samrådstiden eller under granskningen kan du inte heller överklaga en beslutad detaljplan. Granskningstiden är minst tre veckor.

Tidplan

  • Plangranskning: Fjärde kvartalet 2021.
  • Planerat antagande i stadsbyggnadsnämnden: Första kvartalet 2022.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Bilden visar möjlig utformning av flerbostadshusen. Den nya skolbyggnaden skymtar till höger. Bild: BAU
Perspektivbild som visar möjlig utformning av ny förskola norr om Kvickenstorpsskolan. Bild: PE Teknik & Arkitektur
Perspektivbild som visar möjlig utformning av ny skolbyggnad tillhörande Kvickenstorpsskolan. Bild PE Teknik & Arkitektur_webb
Situationsplan befintlig och planerad bebyggelse samt ny gata. Bild HMXW
Möjlig utformning av flerbostadshusen och ny skolbyggnad skymtar i bakgrunden. Bild: BAU

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad