Projekt Pågående

Nya växtbäddar och träd på Farstavägen

Farsta

För att minska översvämningsrisken i Farsta Centrum vid Farstavägen kommer åtgärder att genomföras för att minska flödeshastigheten och fördröja dagvattnet. Verksamheter i området vid Farstavägen har haft problem med översvämningar vid skyfall och ihållande regn.

Projektfakta

Idag är de flesta ytor i urbana miljöer hårdgjorda eller bebyggda vilket medför ökad risk för översvämning vid kraftiga skyfall eller ihållande regn.

På den aktuella sträckan, mellan gångbron utanför Farsta Centrums stora parkering och rondellen vid ICA:s parkering, sluttar Farstavägen ner mot rondellen och parkeringen. Verksamheter runt den aktuella sträckan har haft problem med översvämning vid större regnmängder.

Vattnet leds om genom att ett upphöjt övergångsställe anläggs. Det upphöjda övergångstället bromsar upp vattnet vilket gör det möjligt att avleda dagvattnet åt ett annat håll än mot byggnaderna och istället leda det mot grönytor och trädplanteringar.

Vattnet infiltreras och fördröjs

I växtbäddar och grönytor kan vattnet infiltrera och fördröjas vilket minskar andelen vatten som rinner ner mot bebyggelsen. I lågpunkten vid affärslokalerna planeras det att anläggas en större växtbädd. Vid anläggande av växtbädd arbetar man för att avleda dagvatten från så stora ytor som möjligt mot växtbädden.

Grönytorna i mitten av Farstavägen är idag högre belägna än gatan och behöver sänkas för att dagvatten ska kunna ledas dit.

Växtbäddarna byggs med biokol och stenkross och fungerar som fördröjningsmagasin för dagvatten vilket minskar belastningen på ledningsnätet samtidigt som träden tar upp vatten och koldioxid. Biokolet har även en renande effekt på vattnet. Växtbäddarna förbättrar även försättningarna för trädens tillväxt och överlevnad.

De befintliga träden tas bort eftersom de inte mår bra. Några träd är döda och flera har stannat i växten. Nya träd planteras och får bättre förutsättningar att växa i de nya växtbäddarna.

De nya träden i mittrefugen är papegojbuske, berlineral och tall. Vid parkeringen planteras kinesisk sekvoja, idegran och jasmintry. Totalt planteras 20 nya träd.

Detta är tänkt som en första etapp av flera för att minska översvämningsrisken nedströms.

Tidplan

Projektet startade i september 2022 och beräknas pågå till och med våren 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad