Visionsbild över Nytorps Gärde, mot väster. Illustration Tovatt Architects And Planners.
Projekt Planerat

Nytorps gärde utvecklas

Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp

Nytorps gärde ligger mellan Björkhagen, Hammarbyhöjden och Kärrtorp, i en dalgång som förbinder Enskede med Nackareservatet. Gärdet föreslås att utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, bostäder, förskolor, idrottshall, verksamheter och handel.

Projektfakta

Bostäder, förskolor och idrottshall

Nytorps gärde föreslås utvecklas med cirka 500 bostäder, två förskolor, en idrottshall, lokaler för mindre verksamheter och en livsmedelsbutik. Merparten av den nya bebyggelsen placeras i gärdets västra del för att bevara de öppna ytorna och långa siktlinjerna på gärdets södra sida. Genom att bebygga den västra delen av gärdet kan även parkrummet få en tystare och lugnare karaktär.

Parken utvecklas

I ett växande Stockholm kommer gärdes funktion som stadsdelspark bli allt viktigare. Därför är det viktigt att parkens funktion som plats för rekreation och socialt liv förstärks. Stadsdelsparken utvecklas så att fler aktiviteter inryms och utformas så att alla ska kunna ta del av parkens utbud, oavsett ålder och kön. Målet är att skapa en trygg och levande park och stärka den sociala och ekologiska hållbarheten i området.

Staden har tagit tillvara de boendes synpunkter genom tidig dialog. Detaljplanen utformas med stöd av den dialog med kringboende, förskolor och ungdomar som genomfördes 2014 och det parkprogram som tagits fram.

Preliminär tidplan

 • 22 mars 2018 beslutades om start-PM i stadsbyggnadsnämnden för att påbörja planarbetet.
 • Den 10 december 2018 markanvisades 6 av 10 planerade kvarter.
 • Den 12 december 2019 markanvisades de sista 4 kvarteren. 
 • Ett detaljplaneförslag planeras gå på samråd i juni, 2021.
 • Granskning planeras under kvartal 2, 2023.
 • Antagande av detaljplanen planeras under kvartal 1, 2024.
 • Byggstart kan ske tidigast 2026.

Byggaktörer

 • Seniorgården har markanvisning för cirka 70 seniorbostäder med hyresrätt.
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) har markanvisning för cirka 80 hyresrätter.
 • Primula Byggnads har markanvisning för cirka 105 bostadsrätter och en förskola med 6 avdelningar.
 • Sveafastigheter har markanvisning för cirka 150 bostadsrätter och 120 hyresrätter.
 • Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) har markanvisning för en fristående förskola med 8 avdelningar.
 • Stockholm parkering har markanvisning för ett gemensamt parkeringsgarage.
 • Fastighetskontoret har markanvisning för en idrottshall.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Frågor och svar

Bildgalleri

Flygbild Nytorps gärde
Flygbild som orienteringsbild över Nytorps gärde.
Planområdet Nytorps gärde markerat med röd streckad linje.
Förslag på struktur från programmet för Hammarbyhöjden-Björkhagen, antaget 2016.
Förslag på struktur från programmet för Hammarbyhöjden-Björkhagen, antaget 2016.

Kontakt

Agnes Skovdal

Projektledare, exploateringskontoret

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad