Flygbild över Nytorps gärde från väst. Bilden visar bebyggelseförslaget. Nya byggnader visas i vitt och illustrationsplanen ligger som grund.
Flygbilden visar bebyggelseförslaget på Nytorps gärde från väst. Nya byggnader visas i vitt och illustrationsplanen ligger som grund.
Projekt Planerat

Nytorps gärde utvecklas

Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp

Nytorps gärde ligger mellan Björkhagen, Hammarbyhöjden och Kärrtorp, i en dalgång som förbinder Enskede med Nackareservatet. Gärdet föreslås att utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, bostäder, förskolor, idrottshall, lokaler för verksamheter och handel.

Nyheter

Projektfakta

Bostäder, förskolor och idrottshall

Nytorps gärde föreslås utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, cirka 650 bostäder, två förskolor, idrottshall, lokaler för verksamheter och livsmedelsbutik. Förslaget innebär även utveckling av parken och nya ytor för skyfallshantering.

Den nya bebyggelsen placeras främst i de norra och västra delarna av gärdet för att värna de öppna ytorna och långa siktlinjerna på gärdets södra sida och för att skapa en mer stadsmässig miljö längs Åstorpsringen. Det planeras för en variation av bostadsformer med både hyresrätter och bostadsrätter samt seniorboende, kollektivboenden och LSS-bostäder.

Åstorpsringen rätas ut och byggs om för att få en mer stadsmässig utformning med ny gång- och cykelväg och trädplantering. I planen föreslås två nya lokalgator. Gatorna föreslås utformas med en prioritering för gång- och cykeltrafik. Längs den norra delen av gärdet får den nya bebyggelsen en öppen struktur vilket gör att de befintliga husen behåller kontakten med gärdet.

Den nya bebyggelsen får aktiva bottenvåningar mot Åstorpsringen och de nya lokalgatorna för att tillföra ett flöde av människor under olika tider på dygnet och därmed bidra till en ökad trygghet. För att minska biltrafiken i området och för att möjliggöra en naturkaraktär på gårdarna ska majoriteten av all bilparkering ske i gemensamt garage i anslutning till Åstorpsringen.

Parken utvecklas

Gärdet föreslås utvecklas som stadsdelspark med tydligare offentliga miljöer och aktiviteter. Gärdets öppna landskap med de långa siktlinjerna och skogsdungen mitt på gärdet behålls och stärks. Flera nya platsbildningar och torg planeras för att ge en mångfald av rum och aktiviteter för olika åldrar och intressen.

En scen för evenemang, teater och musik föreslås i anslutning till den öppna ytan vid Gärdes-platsen. I anslutning till badet planeras ett parktorg med picknickbord, plats för boule, sitt-flak och lek för mindre barn. Den nordvästra delen av gärdet föreslås få parkodling.

Vid Hammarby södra skola och den nya idrottshallen planeras en nedsänkt aktivitetsplats som föreslås innehålla ytor för spontanidrott exempelvis bollspel och parkour.

Byggaktörer

 • Kvarter A: 78 seniorbostäder med hyresrätt, Seniorgården.
 • Kvarter B: Idrottshall, fastighetskontoret.
 • Kvarter C: 91 hyresrätter varav 6 LSS-bostäder, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).
 • Kvarter D: 99 bostadsrätter, Primula Byggnads.
 • Kvarter E: 61 hyresrätter och en förskola med 6 avdelningar, Primula Byggnads.
 • Kvarter F: 129 hyresrätter, Sveafastigheter Bostad.
  Parkeringsgarage, Stockholm parkering. 
 • Kvarter G: 129 bostadsrätter, Sveafastigheter Bostad.
 • Kvarter H: Förskola med 6 avdelningen, Skolfastigheter i Stockholm (SISAB).
 • Kvarter I: 67 bostadsrätter, Sveafastigheter Utveckling.

Preliminär tidplan

 • 22 mars 2018 beslutades om start-PM i stadsbyggnadsnämnden för att påbörja planarbetet.
 • Den 10 december 2018 markanvisades 6 av 10 planerade kvarter.
 • Den 12 december 2019 markanvisades de sista 4 kvarteren. 
 • Ett förslag till detaljplan var på samråd 1 juni till 13 september, 2021.
 • Samrådsredogörelsen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober, 2022.
 • Granskning planeras under kvartal 3, 2024.
 • Antagande av detaljplanen planeras under kvartal 1, 2025.
 • Byggstart kan ske tidigast 2027.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Situationsplanen visar föreslagen utformning av allmän plats och bebyggelse på Nytorps gärde. Bild: Landskapslaget
Bilden visar vilka aktiviteter och funktioner som föreslås på Nytorps gärde. Rosa cirkel med "E" inom visar på parkentréer. Bild: Landskapslaget
Flygbild över Nytorps gärde från väst. Bilden visar bebyggelseförslaget. Nya byggnader visas i vitt och illustrationsplanen ligger som grund.
Flygbilden visar bebyggelseförslaget på Nytorps gärde från väst. Nya byggnader visas i vitt och illustrationsplanen ligger som grund.
Flygbilden visar bebyggelseförslaget på Nytorps gärde från öst. Nya byggnader visas i vitt och illustrationsplanen ligger som grund.
Illustrationen är vänd åt väst med Nytorpsbadet i ryggen och visar Parktorget, västra gärdet, nya lokalgatan och föreslagen bebyggelse längs gärdets norra kant. Bild: Landskapslaget
Illustrationen är vänd åt väst med Nytorps gärde till vänster och visar lokalgatan tillsammans med föreslagen bebyggelse i kvarter F,B och C. Bild: DinellJohansson
Illustrationen är vänd åt söder på Ulricehamnsvägen med sikt mot kullen på Nytorps gärde. Kvarter E och D syns förbi de befintliga byggnaderna i förgrunden. Bild: DinellJohansson
Illustrationen är vänd åt öst med sikt mot Nytorps gärde och visar Åstorpsringen tillsammans med föreslagen bebyggelse i kvarter A och F. Bild: DinellJohansson
Illustrationsplanen är vänd åt norr och visar Åstorpsringen tillsammans med föreslagen bebyggelse i kvarter A, F och I. I förgrunden syns Fyrskeppsvägen svänga in åt höger. Bild: DinellJohansson
Illustrationen är vänd åt nordväst med gångtunneln från Dalen i ryggen och sikt mot Nytorps gärde. I mitten syns föreslagen lokalgata mellan kvarter F och G. Bild: DinellJohansson
Illustrationen är vänd åt öst med befintlig bebyggelse längs Fyrskeppsvägen till höger, kvarter G till vänster och förskolan i kvarter H i mitten. Bild: DinellJohansson

Kontakt

Jenny Sederholm

Projektledare, exploateringskontoret

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad