Fotomontagevy över Värtavägen, hörnan mot Sandhamnsgatan
Vy över Värtavägen, hörnan mot Sandhamnsgatan (Fotomontage Wingårdhs)
Projekt Pågående

Nytt bostadshus vid Värtavägen

Gärdet

50 lägenheter i nytt flerbostadshus byggs nära Gärdets tunnelbanestation.

Projektfakta

50 nya lägenheter

Fastigheten liger i korsningen Värtavägen och Sandhamnsgatan på Gärdet. Förslaget gör det möjligt att bygga ett bostadshus med cirka 50 lägenheter och lokaler för handel i bottenvåningen.

Bidrag till bostadsmålet

Stadsbyggnadskontoret bedömer att en varsam komplettering med ett nytt bostadshus dels skulle vara ett viktigt bidrag till att uppfylla bostadsmålet, dels ett bidrag till stadens avsikt att omvandla Värtavägen till stadsgata och att stärka området kring Gärdets tunnelbanestation.

Ärendet överklagades men då Mark- och miljööverdomstolen inte gav prövningstillstånd har det vunnit laga kraft. Beslutet meddelades den 8 juni 2018.

Tidplan

Följande tidplan har bedömts för den fortsatta detaljplaneprocessen:

  • Start-PM första kvartalet 2016
  • Samråd september 2016
  • Granskning: kvartal 2- 2017
  • Antagande: kvartal 2 - 2017
  • Laga kraft 8 juni 2018.

Ägare

Wallenstam AB 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad