Karta med området markerat i rött.
Röd streckad linje visar planområdets ungefärliga avgränsning och lokalisering i Bredäng.
Projekt Planerat

Nytt bostadsområde vid Ålgrytevägen

Bredäng

Ett nytt bostadsområde och en ny förskola planeras i området omkring Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg i Bredäng. Utvecklingen förutsätter att kraftledningen grävs ner. Projektet ingår i Fokus Skärholmen.

 

Projektfakta

Bostäder och ny förskola

Det nya bostadsområdet som planeras vid Ålgrytevägen har nära till Bredängs centrum, tunnelbana, parker, natur och idrottsplatser. Att gräva ner en kraftledning ger plats för bebyggelse. Området omkring Ålgrytevägen beräknas kunna rymma cirka 700-1200 lägenheter och en ny förskola med åtta avdelningar.

Tillsammans med Sisab undersöker vi just nu möjligheten att förlägga en tillfällig förskola på triangeltomten från och med årsskiftet 2021/2022.

Vid kanten av Sätraskogens naturreservat

Området ligger väster om Bredängs centrum med delar av Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg. Längs med Ålgrytevägen, på östra sidan, finns bostäder och parkeringsytor som ingår. I väster gränsar planområdet till Sätraskogens naturreservat och Bredängs camping och i söder till tunnelbanans spår. 

Stadsutvecklingen ska stärka och komplettera Bredäng med nya stadskvaliteter och förbättra kopplingar och entréer till Sätraskogens naturreservat. Syftet är även att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister. Förslaget ska ta hänsyn till kulturmiljövärden och därför bör ny bebyggelse i huvudsak vara underordnade befintliga skivhus i höjd. Högre byggnader kan studeras inom mindre delar av området.  

Tidplan

Start PM: december 2020
Samråd: maj 2022
Granskning: april 2023
Godkännande: december 2023

Byggaktörer

Primula Byggnads AB och AB Svenska Bostäder är befintliga tomträttsinnehavare inom området. Bolagen tilldelades i november 2016 rollen som ankarbyggherrar samt en markanvisning om vardera 150 lägenheter om cirka 15 000 kvadratmeter BTA.

Sisab har möjlighet att utveckla förskolan enligt markanvisning från 3 september 2020.

För kraftledningen ansvarar Ellevio. Den nya kabeln väntas vara på plats i slutet av 2022.

Ellevios elnätsprojekt i Beckomberga-Bredäng

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amanda Gordon

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad