Bostäder och förskola längs Stora Sällskapets väg, intill Bredängs camping. Kod Arkitekter & Veronika Borg landskapsarkitektur & stadsbyggnad
Projekt Planerat

Nytt bostadsområde vid Ålgrytevägen

Bredäng

Ett nytt bostadsområde planeras i området omkring Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg i Bredäng. Nergrävd kraftledning skapar utrymme för stadsutveckling som bland annat innebär 800 nya bostäder, förskola, odlingsstråk, ateljébyggnader och anpassad camping. Projektet ingår i Fokus Skärholmen.

Projektfakta

Bostäder, förskola, ateljéer, odlingslotter och anpassad camping 

Det nya bostadsområdet som planeras har nära till Bredängs centrum, tunnelbana, parker, natur och idrottsplatser. En nergrävd kraftledning ger plats för stadsutveckling. Området omkring Ålgrytevägen rymmer cirka 800 lägenheter, en ny förskola med åtta avdelningar, ateljébyggnader, odling samt utvecklade parkstråk och gator. Bredäng camping anpassas med färre uppställningsplatser och möjlighet till fler stugor och påbyggnad av servicebyggnader. Bangolfanläggning och hundrastgård får nya placeringar i Sätraskogens naturreservat. 

Vid kanten av Sätraskogens naturreservat

Området ligger väster om Bredängs centrum längs med delar av Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg i gränsen till Sätraskogens naturreservat. På östra sidan av Ålgrytevägen ingår parkeringsytor bredvid befintliga skivhus. I väster ingår parkmark och en mindre del av Bredängs camping. I söder gränsar området till tunnelbanans spår.

Socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling

Detaljplanen syftar till att utveckla området med socialt och ekologiskt hållbar bebyggelse. Stadsutvecklingen ska stärka och komplettera Bredäng med nya stadskvaliteter och bevara gröna kopplingar och entréer till Sätraskogens naturreservat.

Syftet är även att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister genom utbyggnad av gångbanor och ny cykelbana längs Stora Sällskapets väg.

Campingen ska få en ny entré som öppnar upp mot de offentliga rummen. Naturmarksytor inom campingen, som tillhör naturreservatet, ska bli allmän platsmark. Ett koloniområde för odling mellan campingen och nya bostäder ska ge boende möjlighet till lokal matproduktion och rekreation.

Förslaget ska ta hänsyn till kulturmiljö och naturvärden och därför är ny bebyggelse i huvudsak lägre än befintlig bebyggelse och placerad som närmast 10 meter från reservatsgränsen.

Detaljplanen ska också utveckla goda miljöer för barn i form av förskolor och lekplatser i anslutning till natur- och parkmark.

Bebyggelsens utformning

Höjder på bebyggelsen anpassas efter topografin och är utformade för att möjliggöra träbjälklag. Takens form och lutning anpassas för att ge solceller goda förutsättningar. Gestaltningen ska vara sammanhållen och utgöra en ny årsring.

Material, färgpalett och takutformning hämtar inspiration från naturreservatet och hållbart byggande, samtidigt som syftet är att kontrastera mot befintliga skivhus och bryta ner de nya byggnadernas upplevda skala.

Tidplan

  • Start PM: december 2020
  • Samråd: 17 maj till 27 juni 2022
  • Granskning: februari till mars 2024
  • Godkännande: juni 2024

Byggaktörer

Primula Byggnads AB och AB Svenska Bostäder är befintliga tomträttsinnehavare inom området. Bolagen tilldelades i november 2016 rollen som ankarbyggherrar samt en markanvisning om vardera 150 lägenheter om cirka 15 000 kvadratmeter BTA.

Sisab har möjlighet att utveckla förskolan enligt markanvisning från 3 september 2020.

Ellevio ansvarar för kraftledningen. Arbetet förväntas pågå till 2023.
Ellevios elnätsprojekt i Beckomberga-Bredäng (extern länk)

Förslaget i 3D

I den tredimensionella modellen kan du utforska förslaget i en 3D-karta med olika vyer. Modellen visar bebyggelsens volymer och placering i förhållande till befintlig bebyggelse. I den tredimensionella modellen kan du utforska förslaget i en 3D-karta med olika vyer. Modellen visar bebyggelsens volymer och placering i förhållande till befintlig bebyggelse, samt storlek och utbredning på gator och parker. Det är en övergripande modell och kan därför upplevas som ganska "grov". Den visar inte exakta markhöjder eller placering av vegetation utan ger en ungefärlig bild.

Välkommen att se förslaget för Ålgrytevägen i 3D

Bilder i samrådsförslag

Vy från Ålgrytevägen mot parkstråket. Kod Arkitekter & Veronika Borg landskapsarkitektur & stadsbyggnad
Illustrationsplan för område vid Ålgrytevägen. Kod Arkitekter & Veronika Borg landskapsarkitektur & stadsbyggnad
Bostäder och förskola längs Stora Sällskapets väg, intill Bredängs camping. Kod Arkitekter & Veronika Borg landskapsarkitektur & stadsbyggnad
Ny bebyggelse i korsningen Stora sällskapets väg och Ålgrytevägen. Veronika Borg landskapsarkitektur & stadsbyggnad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad