dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nytt bostadsområde vid Ålgrytevägen

Bredäng

Ålgrytevägen planeras utvecklas till ett nytt bostadsområde i kanten mot Sätraskogens naturreservat. Utveckling förutsätter att kraftledningen från Beckomberga till Bredäng grävs ner i marken och att den befintliga luftburna kraftledningen tas ned, vilket preliminärt är planerat till 2022 respektive 2023.

 

Projektfakta

Nya bostäder på frigjord mark

Att gräva ner luftledningen frigör stora markytor längs Ålgrytevägen västra sida. På dess östra sida har Primula Byggnads AB och AB Svenska Bostäder större markparkeringar som planeras vara del av utredningsområdet.

En utveckling av området skapar förutsättningar för en kaj mot naturreservatet och en tydlig ny gräns gentemot Bredängs camping. Utredningsområdet beräknas på ett mycket tidigt skede kunna rymma totalt cirka 700-1 200 lägenheter.

Planen är vilande

Planarbetet är för närvarande vilande. Arbete i projektet påbörjas tidigast år 2020.

Byggaktörer

Primula Byggnads AB och AB Svenska Bostäder är befintliga tomträttsinnehavare inom området. Bolagen tilldelades i november 2016 rollen som ankarbyggherrar samt en markanvisning om vardera 150 lägenheter om cirka 15 000 kvadratmeter BTA.

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad