Urklipp av en karta över Spånga centrum, ett område är inringat med en röd ring.
Karta som visar planområdets avgränsning.
Projekt Planerat

Nytt flerbostadshus vid Spånga centrum

Solhem

I de centrala delarna av Spånga, i stadsdelen Solhem, finns planer för ett nytt flerbostadshus med plats för lokaler och kontor. Planområdet ligger i utkanten av Spånga centrum.

Projektfakta

Planen syftar till att stärka Spånga centrum och dess entré genom att tillföra ett flerbostadshus vid Sörgårdsvägen med cirka 20 bostäder i fyra till fem våningar. Förslaget är att den nya bebyggelsen har ett varierat innehåll, likt dagens situation. Lokaler föreslås i bottenvåning mot Sörgårdsvägen, med kontor och bostäder i övriga våningar uppåt.

Den föreslagna bebyggelsen kan också bidra till aktivitet i området och dess gaturum genom de nya lokalerna och kontor.

Planområde

Planområdet består av fastigheten Värsta gård 23 och ligger cirka 250 meter från Spånga station. I dag finns en byggnad i två våningar på fastigheten med verksamheter och kontor.

Planområdet möter en korsning av fyra vägar, intilliggande villabebyggelse samt kuperad naturmark på motsatt sida Sörgårdsvägen åt öster. Fastigheten, tillika planområdet, är cirka 1 800 kvadratmeter.

Byggaktör

Stadsbyggnadskontoret har tecknat ett planavtal med Belisol AB för att täcka kostnaderna i samband med upprättandet av detaljplanen.

Preliminär tidplan

  • Start-PM 9 december 2021
  • Samråd juni 2022
  • Granskning december 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden mars 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad