Vy från Bällstaviken västerut.
Vy från Bällstaviken västerut.
Projekt Pågående

Omvandling av industriområde till bostäder, park och gångstråk

Ulvsunda industriområde

I Mariehäll och Ulvsunda pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Inom fastigheten Masugnen 5 och 7 byggs cirka 370 bostäder, lokaler och förskola. Strandområdet tillgängliggörs för allmänheten genom en sammanhängande strandpark med gångstråk. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Blandad stad, park och gångstråk

Här byggs en blandad stad med cirka 370 bostäder, lokaler i bottenvåning och förskola. Bostäderna uppförs som bostadsrätt.

Planområdet ligger i stadsdelen Mariehälls södra del, angränsande till den norra delen av Ulvsunda industriområde, mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen och i direkt anslutning till Tvärbanan.

Bebyggelsen är i 6 till 9 våningar i en punkthusstruktur i norr och en halvsluten kvartersstruktur i söder med indragna våningar. Bebyggelsen är högre mot Karlsbodavägen och lägre mot vattnet.

En gångväg byggs längs stranden

Ett sammanhängande tillgängligt gångstråk och strandpark byggs längs Bällstaviken. Strandparken kommer att fylla en viktig funktion för hela Mariehäll och Ulvsunda industriområde vad gäller grönska, rörelsestråk, vistelse och vattenkontakt. Gångstråket ansluter till Masugnen 8 norrut och söderut till Bällstahamnen. I den norra delen ges strandparken en mer grön karaktär medan den i södra delen öppnas upp mot Bällstaviken.

Genom strandpromenaden stärks kopplingarna till omkringliggande stadsdelar för att skapa en mer integrerad och tryggare stadsdel.

Tidplan

Byggnation av bostäder pågår.

Detaljplan för Fastigheterna Masugnen 5 och 7 m m vann laga kraft 19 mars 2020.

 

Byggaktörer

Bildgalleri

Vy från Bällstaviken västerut.
Vy från Bällstaviken västerut.
Vy från Bällstaviken österut.
Vy från Bällstaviken österut.
Vy från Karlsbodavägen.
Vy från Karlsbodavägen.
Situationsplan.
Situationsplan.
Planområdet markerat med rött på flygfotot.
Planområdet är markerat med rött på flygfotot
Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 är markerat med lila.
Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 är markerat med lila.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tua Sandberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad