Vy från Bällstaviken västerut.
Vy från Bällstaviken västerut.
Projekt Planerat

Omvandling av industriområde till bostäder, park och gångstråk

Ulvsunda industriområde

Stockholm växer. I Mariehäll och Ulvsunda pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Masugnen 5 och 7 planeras cirka 370 bostäder, lokaler och förskola. Syftet är också att tillgängliggöra strandområdet och Bällstaviken för allmänheten genom en sammanhängande strandpark med gångstråk.

Projektfakta

Blandad stad, park och gångstråk

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stad med cirka 370 bostäder, lokaler i bottenvåning och förskola. Bostäderna uppförs som bostadsrätt.

Planområdet ligger i stadsdelen Mariehälls södra del, angränsande till den norra delen av Ulvsunda industriområde, mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen och i direkt anslutning till Tvärbanan. Detaljplanen möjliggör bebyggelse i 6 till 9 våningar i en punkthusstruktur i norr och en halvsluten kvartersstruktur i söder med indragna våningar. Förslaget innebär en högre bebyggelse mot Karlsbodavägen och en lägre mot vattnet.

Planen möjliggör även en sammanhängande, allmänt tillgänglig strandpark med gångstråk längs Bällstaviken. Strandparken kommer att fylla en viktig funktion för hela Mariehäll och Ulvsunda industriområde vad gäller grönska, rörelsestråk, vistelse och vattenkontakt. Gångstråket ansluter till Masugnen 8 norrut och söderut till Bällstahamnen. En gångväg planeras längs stranden. I den norra delen ges strandparken en mer grön karaktär medan den i södra delen öppnas upp mot Bällstaviken.

Genom strandpromenaden stärks kopplingarna till omkringliggande stadsdelar för att skapa en mer integrerad och tryggare stadsdel. Mark reserveras även för en gång- och cykelbro över Bällstaviken.

Förslaget överensstämmer med Stockholms översiktsplan och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Detaljplanen har kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning

Samråd om förslag till detaljplan pågick under perioden 14 juni till 4 augusti 2016. Vid stadsbyggnadsnämndens möte 14 december 2017 godkändes redovisningen av plansamrådet.

Stockholms stad har efter plansamrådet bedömt att detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan och beslutade att en miljöbedömning därför behövde genomföras. Efter plansamrådet har ett nytt förslag till detaljplan tagits fram och Stockholms stadsbyggnadskontor har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den planerade omvandlingen av industrifastigheterna Masugnen 5 och 7. Mellan 12 juni till 24 juli fanns det möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden 14 december 2018. Kommunfullmäktige antog förslaget 17 juni 2019. Planförslaget överklagades till mark och miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen, som inte gav prövningstillstånd. (Länsstyrelsens beteckning: 404-34951-2019)

Detaljplan för Fastigheterna Masugnen 5 och 7 m m vann laga kraft 19 mars 2020.

 

Byggaktörer

Skanska för Masugnen 5 och JM för Masugnen 7.

Bildgalleri

Vy från Bällstaviken västerut.
Vy från Bällstaviken västerut.
Vy från Bällstaviken österut.
Vy från Bällstaviken österut.
Vy från Karlsbodavägen.
Vy från Karlsbodavägen.
Situationsplan.
Situationsplan.
Planområdet markerat med rött på flygfotot.
Planområdet är markerat med rött på flygfotot
Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 är markerat med lila.
Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 är markerat med lila.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tua Sandberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad