Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Projekt Pågående

Örby centrum

Örby

I Örby centrum planeras ny bebyggelse med cirka 100 hyresrätter och verksamhetslokaler. Befintlig centrumbyggnad i Örby centrum kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats. Planområdet omfattar norra delen av kvarteret Gengasen 4 och ligger invid Gamla Huddingevägen.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och upprustning av offentlig miljö

I Örby centrum planeras ny bebyggelse som innehåller butiker, kontor, ungdomsgård och bostäder i form av hyresrätter. Den befintliga centrumbyggnaden kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats. Planens syfte är att möjliggöra fler bostäder och lokaler för verksamheter samt att förbättra den allmänna platsen i Örby centrum. Planerad bostadsbebyggelse är fyra och fem våningar, med plats för cirka 100 nya hyresbostäder och lokaler i bottenvåningar. 

Efter bostadsbyggnationen anlägger staden ett nytt torg . Den stora bilparkeringen mellan Gamla Huddingevägen och bebyggelsen blir torg och trottoarer längs Sköldingevägen och Stigtomtavägen breddas. Vid torget ordnas cykelparkeringar och ungdomsgården planeras få nya lokaler i kvarterets bottenvåning mot torget. Fler lokaler i bottenvåningen, ett allmänt torg och fler bostadslägenheter ger bra förutsättningar till stadsdelscentrumets fortlevnad.

Byggaktör

Hefab

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2014.
  • Plansamråd pågick 25 mars till 5 maj 2015.
  • Granskning genomfördes 25 maj till 27 juni 2016.
  • Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden 24 november 2016
  • Efter överklagan till mark- och miljööverdomstolen vann planen laga kraft 10 november 2017.
  • Hefab påbörjar projektering av husen under 2019.
  • Hefab planerar rivning och byggstart till kvartal 3 2021
  • Preliminärt beräknas inflytt till kvartal 4 2023
  • Stockholms stad anlägger det nya torget efter att bostadshusen är färdigställda, preliminär start kvartal 3 2023.

Tidplanen uppdateras löpande.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Bildgalleri

Illustration över området Örby centrum ur flygperspektiv
Illustration, planområde, Lindberg Stenberg arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter
Visionsbild Sköldingevägen från norr. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.
Visionsbild Sköldingevägen från norr. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.

Kontakt

Emma Kölborg

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad