Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Projekt Pågående

Örby centrum

Örby

I Örby centrum byggs cirka nya 100 hyresrätter samt nya verksamhetslokaler. Befintlig centrumbyggnad i Örby centrum kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats. Planområdet omfattar norra delen av kvarteret Gengasen 4 och ligger invid Gamla Huddingevägen.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och upprustning av offentlig miljö

I Örby centrum ska ny bebyggelse som innehåller butiker, verksamhetslokaler och bostäder i form av hyresrätter tillföras. Den befintliga centrumbyggnaden kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats. Resten av den befintliga bebyggelsen kommer att renoveras av fastighetsägaren, John Mattson.

Syftet är att tillföra fler bostäder och lokaler för verksamheter samt att förbättra den allmänna platsen i Örby centrum. Den nya bostadsbebyggelse blir fyra och fem våningar, med plats för cirka 100 nya hyresbostäder och lokaler i bottenvåningar. Bilparkering för nya bostäder kommer att ordnas i garage under bebyggelsekvarteret

Efter bostadsbyggnationen anlägger staden ett nytt torg. Den stora bilparkeringen mellan Gamla Huddingevägen och bebyggelsen blir torg och trottoarer längs Sköldingevägen och Stigtomtavägen breddas. Fler lokaler i bottenvåningen, ett allmänt torg och fler bostadslägenheter ger bra förutsättningar till stadsdelscentrumets fortlevnad.

Byggaktör

John Mattson AB

Tidplan

  • Start-PM, februari 2014.
  • Plansamråd: 25 mars till 5 maj 2015.
  • Granskning: 25 maj till 27 juni 2016.
  • Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden 24 november 2016
  • Efter överklagan till mark- och miljööverdomstolen vann planen laga kraft 10 november 2017.
  • John Mattson planerar rivning och byggstart till kvartal 3 2021
  • Preliminärt beräknas inflytt till kvartal 3/kvartal 4 2023
  • Stockholms stad anlägger det nya torget efter att bostadshusen är färdigställda, preliminär start kvartal 2 2023.

Tidplanen uppdateras löpande.

Kontakt fastighetsägare

Söker du bostad eller lokal i nya Örby centrum?

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustration över området Örby centrum ur flygperspektiv
Illustration, planområde, Lindberg Stenberg arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter
Visionsbild Sköldingevägen från norr. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.
Visionsbild Sköldingevägen från norr. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.

Kontakt

Bizzy Klein

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad