Flygfoto över ett bostadsområde där Västermovägen, Huddingevägen och Malmköpingsvägen är utmärkta.
Snedbild med aktuellt planområde rödmarkerat.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och verksamhet i Örby

Örby

Detaljplanens syfte är att tillföra cirka 15 bostäder, hyresrätter, genom på- eller nybyggnad inom fastigheten Vevstaken 29 i Örby. Området ligger i korsningen mellan Malmköpingsvägen och Västermovägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och verksamheter på fastigheten Vevstaken 29. Planen möjliggör cirka 15 nya bostäder i form av hyresrätter. Idag finns en lokal i en våning och i källaren ett tvätteri. Dessutom syftar planen till att skapa ett tydligt, tryggt och attraktivt gaturum med en stadsmässighet i bebyggelsen längs Malmköpingsvägen.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm: maj 2022.
  • Samråd: januari 2023.
  • Granskning: februari 2024.
  • Antagande Stadsbyggnadsnämnden: maj 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Planavtal har tecknats med Fastighets AB Malmköpingsvägen 44 för att täcka stadsbyggnadskontorets kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Henrik Nilzén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 533

Projekt i Örby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad