Nybyggda hus i tegel. De har gräsmattor och träd runtomkring sig samt ligger nära en cykelväg och bilväg. Illustration.
Övergripande perspektivbild som redovisar möjlig utformning av ny bebyggelse inom Vevstaken 29. Vy mot sydväst. Bild: Husab
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder och verksamhet i Örby

Örby

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för cirka 24 nya hyresbostäder genom nybyggnad inom fastigheten Vevstaken 29 i Örby. I förslaget ingår också lokaler för verksamheter och handel.

Planområdet för de nya hyresrätterna ligger i korsningen mellan Malmköpingsvägen och Västermovägen. Längs Malmköpingsvägen planeras det för ett tydligt, tryggt och attraktivt gaturum med en stadsmässighet i bebyggelsen samt ett bostadshus i fyra våningar. Huset ska byggas samman med en anslutande byggnad på tre våningar som kommer att placeras parallellt till villabebyggelsen söder om planområdet. 

Mellan den nya byggnaden och Västermovägen föreslås en gemensam gård samt en byggnad med utrymmen för hushållsavfall och cykelparkering. Gården inrymmer gemensamhetsytor samt planteringar som även fördröjer dagvatten och främjar biodiversitet.

En mindre del av Vevstaken 29 planläggs som allmän plats och gata. Detta för att göra det möjligt att skapa en två meter bred gångbana längs kvarteret mot Västermovägen. Parkeringsbehovet tillgodoses i garage under marken.

En förutsättning för att kunna genomföra planförslaget och bygga de nya bostäderna är att byggnaden som idag används för tvätteriverksamhet rivs. 

Bild

Flervåningshus i tegel. Utanför ingångarna finns det planteringar och cykelställ med cyklar. Huset ligger vid en gatukorsning och har andra hus kring sig. Illustration.
Perspektivbild som redovisar möjlig utformning av ny bebyggelse längs Malmköpingsvägen. Bild: Husab
Fasad på fyrvåningshus i tegel med balkonger på kortsidorna av huset. Illustration, ritning.
Fasadelevation mot Malmköpingsvägen som redovisar en möjlig utformning av ny bebyggelse. Bild: Milles arkitektur
Fasad på fyrvåningshus i tegel med loftgångar och balkonger på kortsidorna av huset. Illustration, ritning.
Fasadelevation mot Västermovägen som redovisar en möjlig utformning av ny bebyggelse. Bild: Milles arkitektur

Tidsplan

 • Start-pm: maj 2022
 • Samråd: mars–april 2024
 • Granskning: kvartal 4 2024
 • Antagande: kvartal 2 2025
 • Laga kraft: tidigast kvartal 2 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Planavtal har tecknats med Fastighets AB Malmköpingsvägen 44 för att täcka stadsbyggnadskontorets kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Projekt i Örby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad