Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Ormkärrsvägens gång- och cykelbana rustas upp

Hagsätra

Ormkärrsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och är ett av flera prioriterade cykelstråk i Stockholms län. Därför har ett antal förbättringsåtgärder genomförts för att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och fotgängare.

Projektfakta

Bredare gång- och cykelbana och andra framkomlighetsåtgärder

Enligt Stockholms stads cykelplan har följande åtgärder genomförts på Ormkärrsvägen:

  • Breddad gång- och cykelbana
  • Ombyggda övergångsställen
  • Ökad säkerhet i korsningar för cyklister och fotgängare
  • Rakare sträckning och bättre sikt för samtliga trafikanter
  • Busshållplatsen vid Älvsjöbadet är ombyggd
  • Nya träd har planterats vid Älvsjöbadet och i parken mellan Ormkärrsvägen och Götlundagatan.

En del av satsningen på säkerhet och framkomlighet i regionala cykelstråk

Stockholms stad har ökat säkerheten och förbättrat framkomligheten för cyklister och fotgängare på den olycksdrabbade sträckan mellan Hagsätra industriområde och Älvsjöbadet. Åtgärderna är en del i satsningen att bygga ut regionala cykelstråk.

Stockholms stad avslutade arbetet 2016

Stockholms stad genomförde projektet som startade hösten 2015 och avslutades sommaren 2016.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad