Kartbild över delar av Östermalm med Karlaplan, Karlavägen och bostadskvarter ner mot Strandvägen. Planområdet Garnisonen är markerat med en svart streckad linje.
Planområdet med svart streckad linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Garnisonen förnyas och utvecklas

Östermalm

Förslaget ger en möjlighet att förnya och utveckla Garnisonen på Östermalm. I förslaget kan fastigheten Garnisonen 3 öppnas upp med nya stråk och få en mer blandad verksamhet.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Slutna kvaliteter blir tillgängliga för allmänheten

Idag är området är slutet och stängt efter kontorstid. Med ett mer blandat innehåll, med till exempel bostäder, hotell, handel, kultur och service, förskola och skola, kan kvarteret öppnas upp.

Det finns fina kvaliteter i kvarterets inre och genom att öppna upp nya stråk genom kvarteret skapas en större tillgänglighet till kvarteret.

Planarbetet ska även pröva att förtäta genom en utökning av byggrätterna.

Programsamråd

Planarbetet sker med utökat förfarande där detaljplanearbetet börjar med ett programsamråd där stadsbyggnadsprinciperna ska klargöras. Huvudfrågor är bland annat; förtätning med nya byggrätter, omvandling från kontor till bostäder/skola eventuell rivning samt markanvändning.

Fastighetsägare

Fastigheten Garnisonen 3 ägs av Vasakronan AB.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Maria Sahlstrand
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 325

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad