En park med gräsmatta, stora grönskande lövträd och gångbana.
Ruddammsparken. Foto: AJ Landskap AB
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ruddammsparken rustas upp

Östermalm

Ruddammsparken har rustats upp i enlighet med framtaget upprustningsprogram.

Ruddammsparken ligger relativt anonymt vid Körsbärsvägens ände uppe på åsen ovanför Valhallavägens nordvästra del. Parken består av två delar. En mer naturlik del med berg och mycket vegetation samt en anlagd del med en liten lekplats och en gräsklädd slänt som kantas av vuxna träd. Parken omgärdas av bostadshus uppförda i början av 1990-talet men här finns även äldre byggnader. Ett stenkast norr om parken löper Roslagsbanans järnväg.

Program för upprustning

Ett program som anger inriktning för en upprustning av parken antogs av stadsdelsnämnden i februari 2022. Programarbetet föranleddes av en medborgardialog då det fanns möjlighet att tycka till om parken och lekplatsen via en webbenkät. Även förskolor i området har fått chansen att tycka till. De inkomna synpunkterna var ett av flera viktiga underlag för programarbetet. Ett stort tack till alla som deltog!

Programmet anger bland annat följande åtgärder:

 • Utökad lekplats med nya lekredskap
 • Nya parkmöbler
 • Delvis ny belysning 
 • Marksanering i delar av parken

Använd kontaktformuläret nedan om du vill ta del av programmet i sin helhet eller är intresserad av sammanställningar av genomförda medborgardialoger. Kom ihåg att ange vad ditt ärende gäller.

Sanering av marken

Under en miljöteknisk undersökning påträffades förhöjda halter av metaller i jorden i grässlänten. Denna jord har sannolikt lagts ut för att jämna ut ojämnheter i sluttningen för omkring 100 år sedan. Parkens centrala del sanerades under våren och sommaren 2021. 

Tidsplan

 • Dialog med förskolor i området: mars 2021
 • Medborgardialog i enkätform: 15 mars–15 april 2021
 • Marksanering: mitten av maj–juli 2021.
 • Programmet för lekplatsen färdigställs efter beaktande av inkomna synpunkter: juni 2021
 • Saneringsarbetet beräknas vara klart: juli 2021
 • Gräsytorna är avstängda för etablering av gräsmatta: juli–augusti 2021
 • Program för upprustning beslutas i stadsdelsnämnden: 2022
 • Bygghandlingar tas fram: 2022
 • Upprustning av park och lekplats: höst 2022–vår 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad