Karta som visar hur den nya tunneln går mellan  Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad.
Orienteringskarta med tunnelanläggningen City Link etapp 2 markerat.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upphävande av djupreglering för tunnel

Hammarby sjöstad, Östermalm

Djupreglering i gällande plan ska upphävas för att möjliggöra byggandet av tunnel för elförbindelse mellan Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad. Planändringen Östermalm 1:61 med flera är en del i projektet City Link.

Djupreglering i gällande plan ska upphävas för att möjliggöra byggandet av tunnel för elförbindelse mellan Norra Djurgårdstaden och Hammarby Sjöstad som en del i projektet City Link.

Svenska kraftnät fick i januari 2004 i uppdrag av regeringen att utreda utformningen av ett framtida kraftledningsnät i Stockholmsregionen. Målet med uppdraget var att skapa ett driftsäkert och miljösäkert stam- och regionnät, som till lägsta möjliga kostnad och intrång skulle säkra regionens långsiktiga elförsörjning. Utredningen tog namnet "Stockholms Ström" och är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio.

I Stockholms Ström ingår ett femtiotal projekt, av vilken planerad 400 kV-förbindelse mellan Upplands Väsby i norr och Haninge i söder utgör en central del. Detta delprojektet inom Stockholms Ström har fått benämningen City Link. Etapp 2 av City Link är den sträcka som korsar de mest exploaterade delarna av Stockholm.

Tidsplan

  • Samråd 21/6 – 21/8 2016
  • Granskning kvartal 3 2016
  • Antagande kvartal 4 2016

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Tara Nezhadi

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Thomas Jansson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 414

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad