Ungefärligt planområde markerat med vitt. Planområdet ligger i korsningen av Spånga Kyrkväg, Solhems Hagväg.
Projekt Planerat

Nya bostäder föreslås nära Spånga idrottsplats

Solhem

Vid Solhems Hagväg nära Spånga idrottsplats föreslås cirka 300 bostäder inom fastigheten Esbjörn 1.

Projektfakta

Flerbostadshus och radhus

Förslag till detaljplan består av flerbostadshus i halvöppna kvarter i tre till fem våningar och radhus. Bostäderna planeras upplåtas som hyresrätter.

Lokaler för verksamheter och torg bidrar till en levande stadsmiljö

Förslaget omfattar även att studera ett torg med möjlighet till lokaler för verksamheter och service med entréer mot Spånga Kyrkväg och Solhems Hagväg. Den nya bebyggelsen planeras att få ett aktivt möte ut mot gatan med entréer och uppglasade partier. Detta tillsammans med ett nytt torg vid Spånga Kyrkväg - Solhems Hagväg kan bidra till ett mer upplevelserikt gaturum och ett mer inbjudande möte med gatan. Det kan också bidra till förbättrad rumslighet och ökad trygghet.

Nya bostäder med bra boendemiljö

Förslaget innebär att befintlig bebyggelse som byggdes på 1970-talet och som i dag har en bristande teknisk standard rivs och att nya byggnader med god boendemiljö kan uppföras. Utvecklingen ligger i linje med stadens översiktsplan och uppfyller målet om att tillföra fler bostäder samt målen om en sammanhängande stad, god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad.

Tidplan

  • Start-PM godkändes 24 november 2022
  • Samråd december 2023
  • Granskning november 2024
  • Antagande februari 2025

Byggaktör

Fastigheten Esbjörn 1 ägs av AB Stockholmshem.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Tidigt förslag till situationsplan och möjlig bebyggelsestruktur. Mot gatorna föreslås flerbostadshus och inåt området föreslås småhus (radhus). Illustration: Brunnsberg och Forshed.
Ungefärligt planområde markerat med vitt. Planområdet ligger i korsningen av Spånga Kyrkväg, Solhems Hagväg.

Kontakt

Louise Forsvik

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jennifer von Hofsten

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad