Husfasad på ett flerbostadshus, framför huset syns grönska.
Vy från gården (Vardag arkitekter)
Projekt Planerat

Renovering möjliggör fler bostäder vid Lysviksgatan

Farsta

I kommande renovering av fastigheten Ledarö 3 möjliggörs en utökning med cirka 20 bostäder. Planen bidrar även till en större variation i lägenhetsbeståndet, med fler stora hyresbostäder. Samtidigt som det byggs tillgängliga bostäder enligt dagens lagkrav.

Bildgalleri

Projektfakta

Bebyggelsen inom Ledarö 3 vid Lysviksgatan, norr om Farsta tunnelbanestation, behöver en omfattande renovering.

I samband med renoveringen vill fastighetsägaren se över möjligheten att utöka byggrätten. Dels med ett nytt gårdshus, i fyra våningar från gården och inredd vind. Dels med en tillbyggnad vid kvarterets norra hörn.

Ett nytt gårdshus möjliggör för cirka 20 nya bostäder i kvarteret. Genom en tillbyggnad kan befintliga bostäder utökas och bli stora lägenheter. Samtidigt som lägenhetsbeståndet blir mer varierat med fler tillgängliga lägenheter och fler stora hyresbostäder.

De nya tilläggen ska komplettera den befintliga bebyggelsen genom samtida arkitektur och nya funktioner som till exempel ett förbättrat gångstråk genom kvarteret.

Planprocessen drivs av byggaktören

Denna detaljplan är en av tre som ingår i ett pilotprojekt där planprocessen drivs av byggaktören. Byggaktören tillåts göra så mycket som möjligt av detaljplanearbetet utan att vårt myndighetsutövande påverkas. Rutiner och resultat dokumenteras och utvärderas under processen.

Tidplan

  • Start-PM november 2020
  • Samråd 9 mars–19 april 2021
  • Granskning 29 september–26 oktober
  • Antagande december 2021

Byggaktör 

Olov Lindgren AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Natali Klosterling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad