Busshållplatser vid Kvarnbacksvägen i Bromma.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 176 och 177

Riksby

För att förbättra framkomligheten för stombusslinje 176 och 177 genomförs ett antal åtgärder.

Stombusslinjerna binder samman Stockholms kollektivtrafik. Längs hela linjesträckningen för stombuss 176 och 177 genomförs ett antal åtgärder för att öka bussarnas framkomlighet.

Nya körfält och omgjorda hållplatser

De planerade åtgärderna innebär att nya busskörfält anläggs längs Huvudstabron, Huvudstaleden, Norrbyvägen och Kvarnbacksvägen, priofunktioner vid tio signalkorsningar ses över för eventuell justering och sex busshållplatser byggs om. Vid Brommaplan byggs passager för gångtrafikanter och cyklister vid Spångavägens och Kvarnbacksvägens anslutningar för att förbättra trafiksäkerheten.

Förändringar i gaturummet

Från norr till söder genomförs följande åtgärder.

Huvudstaleden

 • På Huvudstaleden, på sträckan mellan Huvudstabron och Bryggerivägen tar vi ett körfält i anspråk för att anlägga ett busskörfält.

Voltavägen

 • Hållplats Voltavägen förlängs för att ge utrymme för två ledbussar och gång- och cykelanslutningar kommer att justeras.

Norrbyvägen

 • Hållplats Norrbyvägen föreslås upphöra trafikeras och hållplatsen byggs om så att cykelbanan placeras bakom hållplatsen.
 • På sträckan mellan Bryggerivägen och Björkbacksvägen, tar vi ett körfält i anspråk för att anlägga ett busskörfält.

Kvarnbacksvägen

 • På sträckan mellan Hemslöjdsvägen och hållplats Riksbyvägen, anläggs ett busskörfält.
 • Den sista biten av Kvarnbacksvägen breddas fram till cirkulationsplatsen för att inrymma två körfält.

Brommaplan

 • Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelpassager kommer vidtagas och justering av anslutande gång- och cykelbanor göras.
 • I samband med åtgärderna kommer ett träd att tas ner.

Drottningholmsvägen

 • Hållplatserna vid Åkeshovsvägen och Rånövägen på Drottningholmsvägen byggs om till fickhållplatser för att stombussar ska kunna passera lokalbussar som stannat för på- och avstigning.
 • På grund av åtgärderna vid hållplatserna kommer 17 alléträd att tas ner. Träden är varierande dåligt skick och kommer att ersättas av nya som planteras i närområdet.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut, november 2020.
 • Genomförandebeslut, februari 2022.
 • Nya busskörfält anlades 2022.
 • Åtgärder vid Brommaplan påbörjades sommaren 2023. Planeras vara klara årsskiftet 2023/2024.
 • I augusti/september 2023 påbörjas arbetet längs Drottningholmsvägen. Arbetet beräknas pågå till våren 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Framkomlighetsåtgärderna genomförs av Stockholms stad tillsammans med Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm, Trafikverket och bussentreprenören Arriva. Även Grannkommunerna Ekerö, Solna och Danderyd medverkar i projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående och planerade kollektivtrafikprojekt

Uppdaterad