Projekt Planerat

Skanstullsbron får bredare gång- och cykelbana

Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör

Gång- och cykelbanorna på Skanstullsbrons östra sida ska bli bredare. Det kommer att göras på samma sätt som på motsatta sidan av bron 2014, då ett bilkörfält togs i anspråk för att bredda gång- och cykelbanan.

Projektfakta

Bakgrund

Skanstullsbron förbinder Södermalm med Gullmarsplan och Globenområdet samt övriga Söderort. Idag är gång- och cykelbanorna smala i förhållande till antalet människor som cyklar och går över bron. Sträckan uppfyller inte den rekommenderade standard som anges varken i stadens gångplan eller i stadens cykelplan. Därför kommer bron att breddas genom att ett av två bilkörfält omvandlas till bredare gång- och cykelbana. Biltrafiken bedöms inte behöva två körfält över hela brons sträckning. Nedanför bron inför korsningen med Ringvägen blir befintliga körfält oförändrade. Busskörfältet över bron kommer också vara kvar.

Åtgärder

Breddningen av gång- och cykelbanan på bron görs genom att nuvarande räcke mellan gång- och cykelbanan och bilkörbanan tas bort. Ett barriärelement av betong kommer sedan skilja av gång- och cykelbanan mot körbanan för motorfordonstrafiken. Gång- och cykelbanan får en ny asfaltsbeläggning och separeringen mellan gående och cyklister sker med målad linje.

För fotgängare och cyklister på bron innebär åtgärderna en påtaglig standardförbättring mot nuläget. Breddningen kommer ge bättre framkomlighet på en sträcka om cirka 700 meter som idag upplevs som smal och osäker.

Tidplan

I juni 2022 tog staden beslut om genomförande. Huvuddelen av arbetet genomfördes hösten 2022 och projektet kommer att avslutas under våren 2023.

Genomförande

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad