Projekt Planerat

Skarpaby lekpark rustas upp

Parken Skarpaby i Skarpnäck är idag en lekpark med oregelbunden struktur. Det finns lekytor framför och bakom husen i naturmarken. I mitten finns en öppen plan yta med ett stort klätternät, vattenlek och en plaskdamm. Plaskdammen används under sommarlovet och är tillgänglighetsanpassad med en sluttande ramp och räcke ned i vattnet.

I en inhägnad avdelning finns sandlåda, klätterlek, småbarnsgunga och två däckgungor. I skogsdungen finns en kulle med släntrutsch, linbana, skateramper och basketplan. Alla lekredskap står i sandytor som saknar kanter. Det finns många sittplatser och bänkar. Det är slitet kring sportplanen och hoppgropen och det saknas bänkar. Parkvägarna är inte helt och hållet integrerade i parken och trots försök att knyta ihop parken med stenmurar och röda lyktstolpar saknas ett sammanhang.

Lekparken är en populär plats för lek men den kan med fördel struktureras upp för att skapa logiska sammanhang mellan de olika lekytorna. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och trafikkontoret genomför därför en upprustning av parken.

Om projektet

Bakgrund

Genom parken går flera av de viktiga sammanhängande parkstråken i stadsdelsområdet. Lekparken är stor och här finns möjlighet till olika sorters lek, picknick, spontanidrott, mötesplats med mera. I Skarpaby lekpark finns en lokal där det tidigare bedrevs parkleksverksamhet och hade då kaniner, vilket gör att platsen i folkmun ibland kallas för Kaninparken.

Parken ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar, eklevande insekter och groddjur. Delar av parken är kärnområde i den gröna infrastrukturen. Parken är till största delen öppen och lättöverskådlig och parkvägarna är plana med jämna underlag. Plaskdammen är utrustad med ramp. Intill lekparken finns bänkar med rygg- och armstöd men i övrigt saknas tillgängliga sittplatser.

Parkens nuvarande karaktär utvecklas

Nu planeras en upprustning där parkens nuvarande karaktär utvecklas. Målsättningen för upprustningen är att göra lekparken roligare med nya lekmöjligheter och att skapa en tryggare, grönare och finare plats som tilltalar olika åldersgrupper och behov. Vid upprustningen är det tänkt att lekparken som helhet ska göras mer grön med fler planteringar, träd och gräsytor.

Tidigare tomma ytor ska fyllas med grönska och lekfunktioner och lekparkens olika delar ska kopplas samman till en bra helhet. Skaterampen behålls och rustas. Nya tillgängliga bänkar, bord och andra sittplatser placeras i hela lekparken och belysningen förbättras. Entréerna till parken markeras för att tydliggöra vart lekparken börjar och slutar samt för att välkomna besökare.

Programförslag för upprustning (pdf, 6,8 MB, nytt fönster)

Dialog med parkens besökare

Inför upprustningen har stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter från parkens besökare genom ett anslag i parken och via sociala medier med frågor om vad de tycker är det bästa med parken idag och vad som skulle kunna bli bättre. De inkomna synpunkterna har varit en viktig del i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Mellan den 19 och 31 maj 2022 kommer programförslaget visas på webbplatsen för Stockholm Växer och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den 19 maj klockan 15.30–18:00 kommer personal från stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och White arkitekter finnas på plats i parken för att svara på frågor om förslaget.

Webbplatsen för Stockholm Växer

Kontakt

Emma Sundström

Projektledare, Trafikkontoret

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad