Förskola i sten som ligger vid vägen. Mycket grönt och träd runtomkring. Barn och vuxna som går till förskolan. Illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskola i Skarpnäck

Skarpnäck

En ny förskola med sex avdelningar planeras vid Horisontvägen i Skarpnäck, på Skarpnäck gård 1:1. Den nya förskolan ersätter flera förskolor i bottenvåningar i Skarpnäcksstaden och innebär bland annat en bättre utomhusmiljö för barnen.

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar. Denna kommer att ersätta ett antal förskolor som ligger i bottenvåningar inom Skarpnäcksstaden och därmed skapa en bättre förskolemiljö för barnen.

Till förskolan planeras en gård om cirka 2300 kvadratmeter, vilket innebär cirka 20 kvadratmeter per barn. Gården tänks indelas i olika zoner som erbjuder olika aktiviteter.

Utformningen av utomhusmiljön har stor betydelse för barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdens utformning samt relation till omkringliggande grönområde kommer därför att undersökas närmare i det fortsatta arbetet.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet, första kvartalet 2018
  • Plansamråd,23 april - 4 juni 2019
  • Granskning, 16 september-13 oktober 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt juni 2022

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Området är en del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 som ägs av Stockholms stad. I maj 2016 anvisade exploateringskontoret mark till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Sandra Öhrström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 252

Agnes Skovdal
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 642

Projekt i Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad