Kartskiss som visar flygvy över förslaget. Bostadshus i ett kvarter och omgivande hus och grönområden. Illustration
Flygvy från nordväst som visar förslaget. Källa: Bergkrantz Arkitektur.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Cirka 900 bostäder i Skärgårdsskogen

Skarpnäck

Förslaget möjliggör cirka 900 bostäder i nya kvarter i Skarpnäck. Planområdet består av Skärgårdsskogen och ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Förslaget är tänkt att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter.

Nytt bostadsområde i Skarpnäck

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Skärgårdsskogen i anslutning till centrala Skarpnäck. Planområdet ska tillföra en ny årsring till Skarpnäck, med en samtida identitet, som samtidigt knyter an till centrala Skarpnäcks befintliga arkitektoniska kvaliteter.

Målet med utvecklingen av Skärgårdsskogen

 • Knyta samman med områden omkring
 • Tillföra nya bostäder och stärka befintlig service
 • Stärka parken som mötesplats
 • Bevara naturvärden. 

Bostäder och förskola

Förslaget innehåller  cirka 900 bostäder i sju storgårdskvarter med möjlighet till lokaler för centrumändamål (butiker och liknande) i bottenvåningen. Cirka 200 bostäder är tänkta som hyresrätter.

Byggnaderna i förslaget är mellan 4 och 7 våningar höga. Dessutom finns 3 högre hus som är 9–10 våningar. Utformningen av byggnaderna kommer att studeras närmare i nästa steg i planeringen av området.

En förskola med sex avdelningar planeras. Förskolan föreslås i den södra delen av kvarter D och ligger i de två nedersta våningarna. Den yta som planläggs som förskolegård omfattar totalt cirka 1 600 kvm.

Gator som kopplar ihop området

I förslaget finns flera nya gator som kopplar ihop området med Pilottorget, Zeppelinargatan och Flygfältsgatan.

Utveckling av skateparken

Skateparken sparas och utvecklas vidare med nya funktioner och området utvecklas till en mötesplats och aktivitetspark för alla åldrar. Det föreslås nya entréer från väster, och en ny gång- och cykelväg förbi skateparkens södra sida.

Den välkända zonen för streetskate ska bevaras, men föreslås renoveras och utvecklas i samråd med dess användare. Den befintliga bowlen för skating föreslås tas bort eftersom den bedöms vara i dåligt skick och att den är placerad där en ny viktig koppling föreslås.

Bilder

Flerbostadshus vid gata kantad av träd, Människor i rörelse. Illustration
Vy från Pilottorget. Bild: Bergkrantz Arkitektur
Flerbostadshus och träd runt en gård. Sittplatser med parasoll.
Vy från skateparken in mot bostadsområdet. Bild: Bergkrantz Arkitekter
I mitten sträcker sig Zeppelinargatan inåt i bild. Balkonger syns på byggnadernas fasader. Förenklad illustration i vitt , balkonger, entréer och fönster markeras utan detaljer.
Vy från Zeppelinargatan mot kvarter A (till vänster) och C (till höger). Nederst till höger i bild syns befintliga radhus. Bild av Bergkrantz Arkitektur.
Gata omgiven av flerbostadshus med balkonger som frontar ut mot gatan. Träd och människor i rörelse. Förenklad skiss
Vy längs ny lokalgata från Zeppelinargatan mot Skateparken. Till vänster i illustrationen syns kvarter A och kvarter B till höger. I bakgrunden syns kvarter F. Bild: Bergkrantz Arkitektur.

Förslaget i 3D

3D-modell över förslaget för Skärgårdsskogen, OpenCities planner

Planområde

Planområdet omfattar cirka 107 000 kvadratmeter i Skärgårdsskogen som ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Marken ägs av Stockholms stad.

Naturvärden

En naturvärdesinventering av groddjur, artskyddsutredning för fåglar och fladdermöss har gjorts och det pågår en miljökonsekvensbeskrivning parallellt med detaljplanen.

Halva planområdet har höga naturvärden. Det förekommer många rödlistade arter och det finns många skyddsvärda träd, som har en ålder på över 200 år. De viktigaste naturvärdena är knutna till de gamla träden och områdets historik som betesmark.

Om detaljplaneförslaget genomförs kommer naturmark som finns idag att användas till bostäder och gator. Miljöerna som påverkas utgörs till största del av gammal tallskog med inslag av gammal ek och hällmark.

Större ytor i planområdets västra och östra delar, med förekomst av gamla ekar, föreslås bevaras som naturmark. Förslaget föreslår även ett brett naturstråk i öst-västlig riktning där relativt stora ytor med höga naturvärden och det regionala sambandet med ädellövskog för eklevande arter till stor del bevaras.

Grönkompensation

Grönkompensation kommer att tillämpas och utredas mer i detalj i det fortsatta arbetet. Bland annat föreslås åtgärder som nyskapande och skötsel av ängsmark som är rik på örter i de norra delarna av planområdet, samt nyplantering och skötsel av ekar för att på lång sikt motverka negativ påverkan på eksambandet.

Bilder

Flerbostadshus i olika storlekar. Naturstråk med gräsytor, träd och gångvägar. Illustration
Skateramp och gröna ytor med buskar och träd. Gångväg med trappor. I bakgrunden syns flerbostadshus. Människor som skejtar och promenerar i parken. Illustration
Illustration som visar förslag till utformning av trappväg och ramp från skateparken till bostadsområdet. Bild: Nyréns
Kartbild som visar park med bland annat lekytor, dansbana, piazza, våtmark, och gröna ytor.
Illustrationsplan som visar förslag till utformning av parken. Bild: Nyréns
Kartskiss med markerad bostadsbebyggelse längs Trappstråket och Gröna gatan. Träd och gröna områden runtom.
Illustrationsplan som visar förslag till utformning av trappstråket och Tallhöjden. Bild: Nyréns

Tidsplan

 • Start PM: november 2020
 • Samråd: 28 mars–8 maj 2023
 • Granskning: kvartal 4, 2024
 • Godkännande stadsbyggnadsnämnd: kvartal 2, 2025
 • Antagande i kommunfullmäktige: kvartal 2, 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
 • Einar Mattsson Projekt AB
 • NREP AB (hyresrätter)
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening (kooperativa hyresrätter)
 • Åke Sundvall Projekt AB tillsammans med Heba Fastighetsutveckling AB
 • Riksbyggen AB
 • HSB
 • Storstaden Stockholm Bostad AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anna Olmårs
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 265

Rebecca Granström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 667

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Bagarmossen-Skarpnäck

Projekt i Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad