En väg med cirkulationsplats, bilar och människor samt ett stort flerbostadshus i vinkel bakom.
Bild av kvarter D mot ny cirkulationsplats. Illustration: Jägnefält Milton.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder utmed Gamla Tyresövägen

Skarpnäck

Projektet möjliggör cirka 475 nya bostäder i Skarpnäck. Det ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek.

Aktuella arbeten

På uppdrag av Stockholms stad kommer Forcit Consulting att göra besiktningar i området kring projektet Gamla Tyresövägen.

Besiktningarna kommer ske från 1 november till 23 december 2023.

Bostäder, lokaler och förskola

Projektet omfattar cirka 475 lägenheter, lokaler samt en förskola med fyra avdelningar vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. I projektet ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen och Flygledargatan för gående och cyklister, utveckla Skevrodrets skog med områden för lek, samt att inkludera en skolgårdsyta för en befintlig skola. Inom projektet är tre kvarter markanvisade för hyresrätter och ett för bostadsrätter.

Området består av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1.

Projektet ingår i stadsutvecklingsområde Bagarmossen–Skarpnäck.

Bilder

Flera bostadshus.
Bebyggelse vid lokalgatan, parkhuset i kvarter D, kvarter C samt förskolan. Illustration: Liljewall.
Flerbostadshus med träd framför.
Kvarter B och C vid Gamla Tyresövägen, sett från nordväst. Illustration: Jägnefält Milton.
Flygbild över bostadsområde.
Flygvy, sett från sydöst. Illustration: White.
Flerbostadshus i vinkel vid en väg.
Visionsbild av kvarter D mot ny cirkulationsplats. Illustration: Jägnefält Milton.

Ökad stadsmässighet

Området vid Gamla Tyresövägen ska få nya bostäder, förskola, lokaler för handel och service samt en allmän park. Ambitionen är ökad stadsmässighet, där bebyggelsen ska utgöra en utvidgning av Skarpnäcks kvartersstad och bidra till att forma en ny stadsfront längs Gamla Tyresövägen och Flygledargatan, samtidigt som den anpassas till topografi och natur.

Ett prioriterat cykelpendlingsstråk längs Gamla Tyresövägen mot Stockholms centrala delar ingår också i utvecklingen.

Utveckling av Skevrodrets skog

Skevrodrets skog utvecklas till en allmän park med nya entréer, platser och gångstråk. Utformningen av den nya parken görs med utgångspunkt i att vara varsam med den befintliga naturen. Den nya parken föreslås få flera funktioner så att området kan användas under flera årstider.

Bilder

Träd i höstfärger framför ett flerbostadshus.
Perspektiv över kvarter A, sett från sydväst längs Gamla Tyresövägen. Illustration: Jägnefält Milton.
Stor lekplats omringad av träd.
Skogslekplatsen i Skevrodrets skog. Illustration: White.

Tidsplan

 • Preliminär byggstart, kvartal 3 2024.
 • Planen fick laga kraft 2022-07-01.
 • Antogs i Kommunfullmäktige 2022-02-21.
 • Godkändes i Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10.
 • Granskning, 16 september–13 oktober 2020.
 • Plansamråd, 26 november 2019–14 januari 2020.
 • Start-PM, 14 december 2017.

Frågor och svar

Programmets huvuddrag

 • Ett gemensamt parkrum – Bergholmsparken.
 • Attraktiva stråk och samband inom området och till omgivande stadsdelar.
 • Bebyggelseutveckling utifrån befintliga förutsättningar och kvaliteter. Stor hänsyn tas till områdets karaktär.
 • Centrala delar ska förstärkas.

Ny bebyggelse inom sex olika delområden samt förtätningar i respektive stadsdel.

 1. Bergholmsbacken
 2. Gamla Tyresövägen
 3. Skarpnäcks sportfält
 4. Skärgårdsskogen
 5. Skarpa by
 6. Bagarmossens centrum

Under samrådet inkom cirka 330 yttranden. De flesta remissinstanser tillstyrker programförslaget i stort och anser att det utgör en bra grund för fortsatt detaljplanering.

Synpunkter framförs framför allt kring påverkan på trafik samt natur- och kulturmiljö och riskfrågor.

Projektet omfattar cirka 480 lägenheter, lokaler och en förskola vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. Här ingår också att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek och även torg, gångvägar och parker samt att bygga samman Skarpnäck och norra Sköndal.

Ett prioriterat cykelpendlingsstråk längs Gamla Tyresövägen mot Stockholms centrala delar ingår också.

Fyra byggaktörer är klara för projektet Gamla Tyresövägen.

 • Magnolia Holding, 108 hyresrätter
 • Fastsam, 90 hyresrätter
 • Wästbygg Projektutveckling, 120 hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar
 • Skanska, 170 bostadsrätter

Området vid Skarpnäcks trafikplats närmast Tyresövägen kan på sikt omformas så att ytor kan frigöras och användas för nya och befintliga verksamheter.

I projektet ingår att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister. Ett prioriterat cykelpendlingsstråk längs Gamla Tyresövägen mot Stockholms centrala delar ingår i utvecklingen. Kopplingen för cyklister och gående under Tyresövägen mot Sköndal ska utredas.

Parkering för nya bostäder planeras i garage under husen.

Skogsområdet, Skevrodrets skog, har höga naturvärden. Här finns gamla, grova ekar och tallar. Genom att bebygga i zonen närmast Gamla Tyresövägen och behålla den östra delen av skogen finns förutsättningar att kunna spara många värdefulla träd.

Tydliga entréer och markerade gångvägar kan göra området tillgängligt för fler. Inom skogsområdet planeras en större yta för lek, vilken kan användas gemensamt av flera skolor och förskolor i närheten.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fastighetsägare

Fastigheterna Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1 ägs av Stockholms stad.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Jenny Sederholm
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 418

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad