Lekplats med lekhus, kaninstatyer, gångbro i träd, staket runt planteringar, sandlåda, stora träd, sittplatser och en gångväg fram till ett litet rött hus. Foto
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Skarpaby lekpark rustas upp

Skarpnäck

I maj 2024 är det dags för etapp 2 av upprustningen i Skarpaby lekpark (kaninparken). Arbetet beräknas börja i mitten av maj och pågå till hösten 2024.

Under etapp 2 kommer det bland annat anläggas:

 • ny hinderbana
 • ny stor klätterställning
 • ny linbana
 • nya hängmattor
 • pergola.

Parkens entréer kommer att förtydligas och ny belysning kommer installeras. Upprustningen görs i etapper för att inte stänga hela parken under två år. Parkområdet kommer att vara delvis avstängt under de tider arbetet pågår. Plaskdammen kommer fyllas och kunna nyttjas som vanligt under sommarsäsongen.

Parken Skarpaby i Skarpnäck är idag en lekpark med oregelbunden struktur. Det finns lekytor framför och bakom husen i naturmarken. I mitten finns en öppen plan yta med ett stort klätternät, vattenlek och en plaskdamm.

I en inhägnad avdelning finns sandlåda, klätterlek, småbarnsgunga och två däckgungor. I skogsdungen finns en kulle med släntrutsch, linbana, skateramper och basketplan. Alla lekredskap står i sandytor som saknar kanter. Det finns många sittplatser och bänkar. Det är slitet kring sportplanen och hoppgropen och det saknas bänkar. Parkvägarna är inte helt och hållet integrerade i parken och trots försök att knyta ihop parken med stenmurar och röda lyktstolpar saknas ett sammanhang.

Lekparken är en populär plats för lek men den kan med fördel struktureras upp för att skapa logiska sammanhang mellan de olika lekytorna. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och trafikkontoret genomför därför en upprustning av parken.

Om projektet

Genom parken går flera av de viktiga sammanhängande parkstråken i stadsdelsområdet. Lekparken är stor och här finns möjlighet till olika sorters lek, picknick, spontanidrott, mötesplats med mera. I Skarpaby lekpark finns en lokal där det tidigare bedrevs parkleksverksamhet och hade då kaniner, vilket gör att platsen i folkmun ibland kallas för Kaninparken.

Parken ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar, eklevande insekter och groddjur. Delar av parken är kärnområde i den gröna infrastrukturen. Parken är till största delen öppen och lättöverskådlig och parkvägarna är plana med jämna underlag. Plaskdammen är utrustad med ramp. Intill lekparken finns bänkar med rygg- och armstöd men i övrigt saknas tillgängliga sittplatser.

Parkens nuvarande karaktär utvecklas

Nu planeras en upprustning där parkens nuvarande karaktär utvecklas. Målsättningen för upprustningen är att göra lekparken roligare med nya lekmöjligheter och att skapa en tryggare, grönare och finare plats som tilltalar olika åldersgrupper och behov. Vid upprustningen är det tänkt att lekparken som helhet ska göras mer grön med fler planteringar, träd och gräsytor.

Tidigare tomma ytor ska fyllas med grönska och lekfunktioner och lekparkens olika delar ska kopplas samman till en bra helhet. Skaterampen behålls och rustas. Nya tillgängliga bänkar, bord och andra sittplatser placeras i hela lekparken och belysningen förbättras. Entréerna till parken markeras för att tydliggöra vart lekparken börjar och slutar samt för att välkomna besökare.

Trafikkontoret påbörjade i slutet av juni upprustningen av Skarpaby parklek etapp 1. Upprustningen görs i etapper för att inte stänga hela parken under två år. Arbetet innebär bland annat schakt- och rivningsarbete, anläggning av plantering, park- och lekutrustning och belysning. Parkområdet kommer att vara delvis avstängt under de tider arbete pågår.

Dialog med parkens besökare

Inför upprustningen har stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter från parkens besökare genom ett anslag i parken och via sociala medier med frågor om vad de tycker är det bästa med parken idag och vad som skulle kunna bli bättre. De inkomna synpunkterna har varit en viktig del i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Tidsplan

 • Stadsdelsförvaltningen har rustat upp plaskdamm och bollplan i parken. Klart i juli 2023.
 • Arbetet med etapp 1 beräknas vara klart under hösten 2023.
 • Arbetet med etapp 2 påbörjas i mitten av maj 2024 och beräknas vara klart hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skarpnäck

Uppdaterad