Projekt Pågående

Skola och bostäder vid före detta brandstationen

Midsommarkransen

I före detta Hägerstens brandstation vid korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen byggs en skola för cirka 1000 elever. På andra sidan korsningen ska det byggas två bostadshus med cirka 50 lägenheter. I samband med byggnationen av skolan och bostadshuset har staden rustat upp Enbackens park och byggt om kringliggande gator.

Pågående arbeten

Projektfakta

Ny skola i före detta Hägerstens brandstation

En ny skola har byggts vid den före detta brandstationen i Midsommarkransen. Brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad har bevarats och blivit en del av den nya skolan. En ny rektangulär byggnad i fem våningar har byggts bakom den gamla vagnhallen. Stora delar av naturmarken mot Tellusborgsvägen har sparats, liksom andra värdefulla träd så som exempelvis eken framför skolan.

Bostadshus vid Tellusborgsvägen

Snett mittemot skolan, längs med Tellusborgsvägen, bygger Besqab två flerbostadshus med totalt cirka 50 lägenheter. Husen placeras så att så lite naturmark som möjligt påverkas. Målsättningen med husets utformning är att det ska ges ett samtida uttryck samtidigt som det smälter in bland områdets övriga bebyggelse. I bottenvåningen planeras två verksamhetslokaler.

Upprustad park och förbättrad trafikkorsning

I samband med byggnationen av skolan och bostadshuset har staden rustat upp Enbacksparken och byggt om kringliggande gator. Delar av Enbacksparken blir ny skolgård men parken och skolgården utformas som en helhet som kan samnyttjas. Hela parken har fått en ny gestaltning med förbättrade entréer och parkvägar. En ny lekplats med gungor, klätterställning och sandlek har också byggts.

Korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen har förskjutits åt söder och byggts om för att skapa en trafiksäker miljö kring skolan och för att ge mer plats till gående och cyklister.  

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 9 oktober 2017.
  • Stadens arbeten i allmän plats startade i juni 2019.
  • Skolan började byggas i oktober 2019.
  • Arbeten i gatan och parken är klara under sommaren 2021.
  • Byggstart av bostäder i januari 2022.
  • Parken öppnades hösten 2022.

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB bygger skolan och Besqab bygger bostäder.

Brandstegen, ny skola, Skolfastigheter i Stockholm AB

Boston, BESQAB

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustration som visar Tellusborgsvägen från söder. Till vänster ses den nya parkentrén. Nivå arkitekter.
Illustration över parken, från Höstgatans parkentré. Nivå arkitekter.
Illustration som visar den nya parkentrén till Enbacken från korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen. Nivå arkitekter.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Cecilia Åkerström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Program för Aspudden och Midsommarkransen

Arbetet med Brandstegen utgår från program för Aspudden och Midsommarkransen. Huvudfokus för programmet låg på de tre frågorna behov av förskolor och skola, grönstruktur samt bebyggelseutveckling.

Programmet föreslog ny bebyggelse som stärker stadsdelarnas entréer och kopplingarna mellan stadsdelarna, nya stadsstråk och gröna promenadvägar mot Liljeholmen och Södermalm. En ny grundskola med föreslogs på fastigheten Brandstegen 1 (fd Hägerstens brandstation). Totalt uppskattades 1 300 till 1 600 nya bostäder, en skola och ett antal förskolor. Programförslaget var på samråd under perioden 30 oktober–28 december 2012.

Program för Aspudden och Midsommarkransen i Plan- och byggtjänsten.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad