Illustrationsbild. Vy från nordväst. Grå och bruna moderna byggnader med mycket fönster.
Figur 13. Vy från nordväst. Visar tillkommande bebyggelsen i nordväst. Källa: Rydberg & co.
Projekt Planerat

Skola på Gärdet byggs ut

Gärdet

Förslaget gör det möjligt att bygga ut Hermods gymnasium på Gärdet. Efter ombyggnaden kommer antalet elevplatser öka från dagens cirka 500 till drygt 700. Förslaget berör fastigheten Smedsbacken 35.

Bilder

Illustrationsbild. Framtida vy söderifrån mot tunnelbanan. Torg med byggnader och t-banenedgång i bakgrunden.
Figur 14. Framtida vy söderifrån, från tunnelbaneentrén. Källa: Rydberg & co.
Illustrationsbild. Passage mot tunnelbanan.
Figur 15. Framtida vy från öster, gångpassage till tunnelbaneentrén. Källa: Rydberg & co.
Illustrationsplan över byggnaderna uppifrån.
Figur 9. Översiktlig illustrationsplan. Källa: Norconsult med underlag från Rydberg & co.
Karta med planområdet inringat i rött.
Planområdets placering på karta.

Projektfakta

Från 500 elevplatser till drygt 700

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga till två nya byggnader med två respektive sex våningar för att utveckla den nuvarande gymnasieverksamheten på Hermods gymnasium på norra Gärdet.

Projektet kommer innebära bättre undervisningssalar samt ytor för skolhälsovård, administrativa lokaler, bibliotek, matsal, utbildningskök samt ett mottagningskök. Skolmat tillhandahålls idag via catering och tillagas ej på skolan.

Urbana karaktären stärks

Projektet kommer också att stärka den urbana karaktären i anslutning till Gärdets tunnelbanestation genom att tillbyggnaden närmast vänds mot tunnelbaneentrén med entré till gymnasieskolan och publika lokaler.

På detta sätt ges förutsättningar för att en koppling mellan gymnasieskolan och den publika torgytan skapas. 

Lokalerna kan bli kontor om skolan upphör

Användningen i planen breddas till skola, centrum och kontor. Kontorsbestämmelsen ger en flexibilitet för framtida användning, om gymnasieverksamheten upphör.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: andra kvartalet 2018
  • Samråd: 2 juli–3 september 2019
  • Granskning: 6 juli–31 augusti 2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 10 december 2020. 
  • Laga kraft: 11 maj 2021. Länsstyrelsens beteckning: 404-75240-2020.

Fastighetsägare 

Fastigheten Smedsbacken 35 ägs av Försäkringsbranschens Pensionskassa FPK.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad