Flygbild Snösätra industriområde.
Projekt Planerat

Snösätra industriområde i förändring

Rågsved

Den södra delen av Snösätra industriområde ska återställas till naturmark och ingå i Rågsveds naturreservat. För den norra delen av industriområdet utreds möjligheterna att skapa en ny kulturplats.

Aktuellt

Stöd till kulturaktiviteter i Snösätra 2022

Är du en kulturaktör och intresserad av att arrangera en konst- och kulturupplevelse förankrad i platsen och det omgivande naturreservatet? Då kan du söka stöd för aktiviteter på en så kallad popup kulturplats 2022.

Stockholms stad vill bidra till en fortsatt utveckling av Snösätra som kulturplats vid Rågsveds naturreservat. Därför satsar staden genom ett särskilt budgetuppdrag på att få till flera kulturverksamheter i området, med start under sommaren 2022. Aktörer som är intresserade av att medverka kan nu söka ett tillfälligt stöd för detta.

Läs mer om hur hur du söker stöd till kulturaktiviteter i Snösätra 2022.

Projektfakta

Södra Snösätra 

Området ska bli naturmark

I maj 2018 fattades ett politiskt beslut om att inrätta Rågsveds naturreservat. I reservatet ingår marken där den södra delen av Snösätra industriområde ligger. Byggnader i området har därför rivits.

Städ- och rivningsarbetet inleddes i augusti 2020 och avslutades vid årsskiftet 2020/2021. Nu pågår provtagningar och utredningar för att ta reda på om och i så fall hur marken ska saneras. Efter eventuell sanering återställs till marken till naturmark.

Sanering kan ta tid

Att ta reda på och förstå hur marken är förorenad och hur en eventuell sanering ska gå till är ett komplicerat arbete som kan ta lång tid. Till exempel har staden i uppdrag att utreda andra möjliga saneringsmetoder än traditionell schakt, som till exempel kan vara mer miljövänliga. Bedömningen just nu är att ett eventuellt saneringsarbete kan inledas som tidigast under 2022. Under tiden som utredning av saneringsbehovet och metod pågår ska vi se över om det är möjligt att göra några tillfälliga åtgärder som kan bidra till Rågsveds naturreservat och den biologiska mångfalden.

Tidplan södra Snösätra

  • Beslut om inrättandet av Rågsveds naturreservat fattades i Kommunfullmäktige 2018.
  • Rivningsentreprenaden av södra Snösätra startade i augusti 2020 och blev klar vid årsskiftet 2020/2021.
  • Efter rivningen kommer provtagning av marken att utföras för att utreda saneringsbehov samt lämplig metod. Vår bedömning är att ett eventuellt saneringsarbete kan inledas som tidigast under 2022. Avslutningsvis kommer marken att återställas till naturmark.

Norra Snösätra

Kulturplats under utredning

Parallellt med återställningsarbetet i södra Snösätra utreder Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, tillsammans med kulturnämnden och exploateringsnämnden, förutsättningarna för en kulturplats i den norra delen av industriområdet. Målet är att lyfta området till en lokal kulturplats med utgångspunkt i områdets unika karaktär. Under hösten 2020 genomfördes dialog med lokala kulturutövare som en del i arbetet. Utredningen planeras vara klar under våren 2021. Målet är att påbörja i någon form påbörja en etablering av en kulturplats i Snösätra under 2021.

Tidplan norra Snösätra

  • 2020: Start för utredning av förutsättningar för en framtida kulturplats. I samverkan med bland annat lokala kulturutövare.
  • Våren 2021: Utredningen är klar. 
  • 2021: Preliminärt inleds etablering av kulturplats i någon form. 

Mer om Rågsveds naturreservat

Se gränsen för Rågsveds naturreservat

Rågsveds naturreservat, stadens webbplats

Genomförandebeslut om inrättande av Rågsveds naturreservat

Norra Snösätra markerat i rosa. Södra Snösätra markerat i grönt.
Norra Snösätra markerat i rosa. Södra Snösätra markerat i grönt.

Vanliga frågor om området

Kontakt

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

För frågor om södra Snösätra.

Malin Bergmark

Projektledare, Enskede-Årsta-Vantör

För frågor angående norra Snösätra.

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad