Flygbild Snösätra industriområde.
Projekt Planerat

Snösätra industriområde i förändring

Rågsved

Den södra delen av Snösätra upplageområde ska återställas till naturmark och ingå i Rågsveds naturreservat. För den norra delen av upplageområdet utreds möjligheterna att utveckla en permanent kulturplats. Under sommaren testades en popup-kulturplats på stadsdelsförvaltningens arrende.

Aktuellt

Planerad rivning uppskjuten

Staden har tidigare planerat att riva ett hus i norra Snösätra, men bevara husväggen som vetter ut mot Snösätragränd. Anledningen till den planerade rivningen är att huset står på en arrendetomt där den lämnats kvar av den tidigare arrendatorn. För att tomten ska kunna arrenderas ut igen så får det enligt reglerna för arrende inte stå kvar någon byggnad på den.

Nu har det beslutats att framtiden för huset ska utredas ytterligare för att se om det finns något sätt att bevara det. Beslut kring eventuell rivning kommer inom kort. 

Huset är inte en del av Kulturpark Snösätra. Den fortsatta utvecklingen av Kulturpark Snösätra pågår i samarbete med Kulturkvarter Snösätra och platsen planeras att återinvigas i vår.


Huset som har planerats att rivas är markerat i rosa. 

Projektfakta

Södra Snösätra 

Området ska bli naturmark

I maj 2018 fattades ett politiskt beslut om att inrätta Rågsveds naturreservat. I reservatet ingår marken där den södra delen av Snösätra industriområde ligger. Byggnader i området har därför rivits.

Städ- och rivningsarbetet avslutades vid årsskiftet 2020/2021. Nu pågår utredning och provtagning för att ta reda på om och i så fall hur marken ska saneras. Efter sanering ska marken återställas till naturmark.

Sanering kan ta tid

Att ta reda på och förstå hur marken är förorenad och hur en sanering ska gå till är ett komplicerat arbete som kan ta lång tid. Staden har även i uppdrag att utreda andra saneringsmetoder än traditionell schakt, till exempel växtbaserad sanering som är mer miljövänlig.

I början av 2022 blev en rapport med de första markprovtagningarna klar. Rapporten pekar på att föroreningssituationen är komplicerad och att det finns risker för markmiljön, främst i den södra delen av södra Snösätra. Riskerna för människors hälsa bedöms vara låga men kan inte uteslutas och behöver utredas vidare. Kompletterande jord- och vattenprover genomfördes våren 2022. I samband med det kan även en utredning om på vilket sätt marken ska saneras påbörjas.

Bedömningen just nu är att ett saneringsarbete kan inledas tidigast under 2026. Under tiden som utredning av saneringsbehov och metod pågår ska vi se över om det är möjligt att göra några tillfälliga åtgärder som kan bidra till Rågsveds naturreservat och den biologiska mångfalden.

Läs sammanfattningen av rapporten här.

Tidplan södra Snösätra

  • Beslut om inrättandet av Rågsveds naturreservat fattades i Kommunfullmäktige 2018.
  • Rivningsentreprenaden av södra Snösätra startade i augusti 2020 och blev klar vid årsskiftet 2020/2021.
  • Under 2021 påbörjades provtagning av marken för att utreda saneringsbehov samt lämplig metod.
  • Provtagning och utredning fortsätter under 2022.
  • Vår bedömning är att ett eventuellt saneringsarbete kan inledas som tidigast under 2024. Avslutningsvis kommer marken att återställas till naturmark.

Norra Snösätra

En kulturpark utvecklas

Parallellt med återställningsarbetet i södra Snösätra arbetar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, tillsammans med kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och lokala kulturaktörer med att utveckla en lokal kulturpark i norra Snösätra. Målet är att lyfta området med utgångspunkt i områdets unika karaktär och i samklang med Rågsveds naturreservat. Kulturparken ska erbjuda både gatukonst och andra kulturformer, med kulturaktörer som är aktiva på platsen.

Tidplan norra Snösätra

  • 2022: Popup-kulturplats i Snösätra mellan 26 maj och 6 juni och kulturaktiviteter hela sommaren.
  • 2023: Infrastruktur för en permanent kulturpark planeras vara på plats.

Mer om Rågsveds naturreservat

Se gränsen för Rågsveds naturreservat

Rågsveds naturreservat, stadens webbplats

Genomförandebeslut om inrättande av Rågsveds naturreservat

Norra Snösätra markerat i rosa. Södra Snösätra markerat i grönt.
Norra Snösätra markerat i rosa. Södra Snösätra markerat i grönt.

Kontakt

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

För frågor om södra Snösätra.

Malin Bergmark

Projektledare, Enskede-Årsta-Vantör

För frågor angående norra Snösätra.

Uppdaterad