• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, kontor och lokaler på Södermalm

Södermalm

Möjligt att bygga upp till 130 nya bostäder på Södermalm. Utöver det planeras för kontor och lokaler för verksamhet. Förslaget berör fastigheterna Sandbacken Mindre 38 och Sandbacken Mindre 39.

Bostäder, kontor och verksamhetslokaler 

Förslaget gör det möjligt att skapa nya bostäder, kontor och lokaler för verksamhet i korsningen mellan Renstiernas Gata och Tjärhovsgatan på Södermalm.

I projektet ingår möjligheten att bygga på fastigheten Sandbacken Mindre 38 med en respektive två våningar. Utöver det blir det möjligt med nybyggnad för bostäder, alternativt kontor med lokaler i bottenvåningen på Samfälligheten Sandbacken Mindre S:44.

Förslaget innebär utrymme för upp till 132 nya lägenheter och kommer att bidra till ett ökat utbud av bostäder i Stockholms innerstad.

Planen vann laga kraft den 20 augusti 2018.

Stärker centrala Stockholm

Det aktuella området berörs av strategi 1 i stadens översiktsplan. Strategin innebär att centrala Stockholm ska fortsätta stärkas genom att skapa goda förutsättningar för en tät och levande stad med såväl bostäder som kommersiell och offentlig service.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

SKL Fastigheter och Service AB äger fastigheterna Sandbacken Mindre 38 samt Sandbacken Mindre 39. Samfällighet Sandbacken mindre s:44 är fördelad på de båda fastigheterna.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad