• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förstärkning av Söder Mälarstrand vid Pålsundet

Södermalm

För att minska risken för ras behöver vi förstärka strandkanten längs Söder Mälarstrand vid Pålsundet. I samband med förstärkningen bygger vi en ny gång- och cykelbana.

Vi har placerat ut rörelsemätare i det aktuella området som kontinuerligt mäter markens rörelser. Om risken för ras ökar kommer försiktighetsåtgärder att vidtas. Det innebär att det kan bli aktuellt att stänga av området.

Sträckan får en ny gång- och cykelbana

I samband med förstärkningsarbetena bygger vi en ny gång- och cykelbana i området. För att öka trafiksäkerheten är ambitionen att gång- och cykelbanan delvis blir separerad. Förstärkningen behöver göras oavsett om den nya gång- och cykelbanan byggs eller inte.

Karta över arbetetsområdet vid Pålsundet.

Framkomlighet under byggtiden

Framkomligheten för trafiken kommer att påverkas under byggtiden. Vi gör tillfälliga trafikomläggningar för att minimera trafikpåverkan i den mån det går.

Historik

Här kan du läsa historik om projektet.

Trafikkontoret upptäckte 2013, i samband med förberedelser för byggandet av en cykelbana, att marken söder om Pålsundet behöver förstärkas för att inte riskera att rasa ut i vattnet. Ända sedan dess mäts jordrörelser kontinuerligt, för att vid behov omedelbart kunna stänga av markområdet så att personskador undviks.

En sammanfattande rapport visar att säkerheten mot skred är otillfredsställande, och åtgärder behöver vidtas så snart det är möjligt. Av den sammanfattande rapporten framgår också att det inte hjälper att ta bort trafiken från stråket, och att förstärkningsåtgärderna behövs oavsett om man bygger den planerade cykelbanan eller inte.
Sammanfattande rapport

Klargörande kring missuppfattningar

Inför kommunfullmäktiges beslut om projektet den 19 februari 2018 cirkulerade en delrapport om dessa jordrörelsemätningar i sociala medier. Det har hävdats att delrapporten skulle visa eller dra slutsatsen att ingen skredrisk föreligger. Detta är en missuppfattning av vad som står i delrapporten. Delrapporten redovisar vilka mätvärden som är registrerade under en tidsperiod, och vilka slutsatser man kan dra om själva mätförfarandet. Någon slutsats angående risken för skred dras inte.

Konsulten som författat rapporten för trafikkontorets räkning konstaterar i delrapporten att det inte har uppträtt några rörelser i glidytorna under den aktuella perioden, och att det därför inte höll på att utvecklas något skred under mätperioden. Hade ett skred hållit på att utvecklas så hade trafikkontoret behövt stänga av området med omedelbar verkan.

Att ett skred inte höll på att ske under mätperioden har missuppfattats som att det inte skulle föreligga någon risk för skred. Det är dock inte så delrapporten ska tolkas. Detta framgår tydligt om man läser den sammanfattande rapporten, författad av samma konsulter och baserad på samtliga mätningar och beräkningar.

Marken fortsätter att röra sig vid Pålsundet

Den senaste mätningen visar att marken rört sig 8 millimeter på tre år, och inte visar något tecken på att sluta röra sig. (I delrapporten redovisas dock bara mätvärden till och med september 2017, när största rörelsen var 7 millimeter, men senare mätvärden visar att marken fortsätter röra sig.) Experterna hos konsulten och på trafikkontoret är ense om att ett larmvärde sannolikt kommer att uppnås. Delrapporten är inte särskilt lättförståelig när den tas ur sitt sammanhang, eftersom den inte är avsedd att läsas fristående - den är en del av det underlag som bildar slutsatserna i den sammanfattande rapporten.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade ett genomförandebeslut om projektet 2018. I början av 2019 fick trafikkontoret ett uppdrag från trafiknämnden att i stället försöka hitta en ny lösning där kulturmiljön med strandlinjen, träden och båtverksamheten kan bevaras.

Trafikkontoret har tagit fram ett nytt förslag som uppfyller detta och som kommer att medföra betydligt mindre ingrepp i området. Den nya lösningen innebär att det behövs ett reviderat genomförandebeslut innan vi kan påbörja arbetena.

Förslaget till ny lösning beslutades i trafiknämnden i juni 2023 och ska framöver även beslutas i kommunfullmäktige. Vi bedömer därför att byggstart kan ske tidigast hösten 2024.

I oktober 2021 beställde Södermalms stadsdelsförvaltning fällning av åtta träd som en arborist bedömt utgör en säkerhetsrisk i en besiktning som trafikkontoret utfört 2019. Efter starka reaktioner från allmänheten pausades fällningen och en ny fördjupad besiktning av träden gjordes.

Den nya besiktningen har till skillnad från den gamla inte tagit hänsyn till en eventuell ombyggnation vid platsen och träden har bedömts utifrån en tidsram på 3–5 år i stället för 15–20 år som i den tidigare besiktningen. Den nya besiktningen visar att samtliga åtta träd i nuläget kan stå kvar med beskärnings- och stabiliseringsåtgärder och regelbundna ombesiktningar.

I slutet av maj 2023 undersökte vi trädens rötter längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. Syftet med undersökningarna var att se hur trädens rotsystem ser ut under mark. På så sätt kan vi ta hänsyn till det i planeringen inför de kommande förstärkningsarbetena och hitta lösningar som skyddar träden på bästa sätt.

Vid undersökningarna använder vi en så kallad vakuumschakt där vi suger upp jorden runt rotsystemet för att inte skada rötterna. När den önskade delen av rotsystemet har frilagts kartlägger en arborist rötterna. Till sist återfyller vi med ny jord runt rötterna och återställer markytan.

Tidsplan

  • Genomförandebeslut, 2017.
  • Reviderat genomförandebeslut, 2023.
  • Preliminär byggstart, hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden och kommunfullmäktige.

Genomförandebeslut, trafiknämnden

Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand (pdf)

Genomförandebeslut, kommunfullmäktige

Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand (pdf)

Reviderat genomförandebeslut, trafiknämnden

Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand (pdf)

Reviderat genomförandebeslut, kommunfullmäktige

Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand (pdf)

 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad